יוחנן הורקנוס א כנביא

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

נקודת מוצא לדף זה אצל Freudenthal 1875 הטוען נגד יהדותו של קלאודמוס מלכוס מתוך כך שהנ"ל נקרא "נביא", ואין נביאים ביהדות בתקופה ההלניסטית. פרוידנתל מסתמך על:

 • מק"א 4:44, 9:27, 14:41
 • תהילים עד ט
 • יוספוס, נגד אפיון 1.41).
  • לגבי מראה מקום זה יש לאמר שיוספוס לא אומר שלא היו נביאים, אלא שלא היתה שרשרת מסירה מדויקת - ἀπὸ δὲ Ἀρταξέρξου μέχρι τοῦ καθ᾽ ἡμᾶς χρόνου γέγραπται μὲν ἕκαστα, πίστεως δ᾽ οὐχ ὁμοίας ἠξίωται τοῖς πρὸ αὐτῶν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι τὴν τῶν προφητῶν ἀκριβῆ διαδοχήν. אבל אין כאן אף מילה על הפסקת הנבואה בכלל.


מאידך, לגבי יוחנן הֻרקנוס א יש לנו הודאה מפורשת של יוספוס במעמדו הנבואי:

 • יוספוס, מלחמה 1.168: τρία γοῦν τὰ κρατιστεύοντα μόνος εἶχεν, τήν τε ἀρχὴν τοῦ ἔθνους καὶ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ προφητείαν
 • יוספוס, ענתיקות 13.282 - φασὶν γάρ, ὅτι κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν, καθ᾽ ἣν οἱ παῖδες αὐτοῦ τῷ Κυζικηνῷ συνέβαλον, αὐτὸς ἐν τῷ ναῷ θυμιῶν μόνος ὢν ἀρχιερεὺς ἀκούσειε φωνῆς, ὡς οἱ παῖδες αὐτοῦ νενικήκασιν ἀρτίως τὸν Ἀντίοχον.

דיווח זה עולה בקנה אחד עם עדויות רבניות על "בת קול" ששמע יוחנן כהן גדול:

 • תוספתא סוטה יג ו
 • ירושלמי סוטה ט יד, כד ע"ב
 • בבלי סוטה לג ע"א
 • שיר השירים רבה ח ט

וראה הקשר למגילת תענית אצל נעם 2003: 196.


שאלות למחשבה:

 1. מה כבר נאמר במחקר בנושׂא נבואתו של יוחנן הֻרקנוס?
 2. מה ניתן ללמוד מההסכמה בין יוספוס לבין המקורות הרבניים המאוחרים לעניין זה?
 3. האם ניתן ללמוד מההסכמה על נבואתו של יוחנן משהו לגבי ימי שלטונו?