ספר תולדות אלכסנדר, ו

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ס

טקסט

ומלך קפלוסיא (קאפאדוקיה) היא הקרובה למקדונייה, אהב לפיליפוס, ושלח לו מנחה אשר נתן עליו, סוס חשוב מאוד, והיו קורין אותו סוס בוקיפיילון (בוספאל במקור), ולא היה אדם יכול לעוצרו ולבלום את פיו, וכל הקרב אליו יהרגנו. ויצו המלך, ויעשו כמין קובה של ברזל, וישימו בתוכו את הסוס, וישליכו אליו כל המתחייבים הריגה למלכות לאוכלם, להיות זו מיתתם.

ויהי מקץ ימים, הלך המלך אל בית אליליו ויאמר לו [האל]: אשר יוכל לרכוב על הסוס אשר בתוך קובת הברזל - הוא ימלוך אחריך.

ואלכסנדר בן ט"ו שנה, ויהי איש משכיל, מהיר ובקי בכל החכמות. וילמד חכמת האיצטגנינות וחכמת השיעור והמידה והמשקל והמניין מן קליסתיאוס (קליסתנס); וחכמת המשפט והנימוסין מן נקסיאניס, וחכמת הפילוסופיה מן אריסטוטליס. וילך שמו בכל הארץ על עוצם גבורתו ורוב חכמתו והוד מלכות אשר נתן עליו.

ויהי היום ויעבור אלכסנדר לפני קובת הסוס, וירא והנה בין רגליו אברי אדם אשר נותרו לפניו מאותן שאכל. וירע מאוד בעיניו, וישלח בתוך אשנבי הקובה לאחזו ממול עורפו. ויהי כראות הסוס את יד אלכסנדר, ויסב פניו וילחכהו בלשונו. ויצו אלכסנדר, ויפתחו את שער הקובה, ויבוא בתוך הקובה, וימשש את הסוס מראשו ועד רגליו, וייכנע הסוס לפניו, ולא נע ולא זז ממקומו. וירכב על הסוס, ולא שם עליו סרג ולא רסן ולא אסרו. ויצא בתוך העיר, ויתמהו הרואים אותם מאוד.

וירא פיליפוס [את] אלכסנדר רוכב על הסוס, וישמח ויאמר: ברוך אלוהים אשר דביר בפיו ובידו מילא, כך דברים האלילים אשר ניבאו עליך. ויספר לו את חלומו. ויען אלכסנדר ויאמר לו: היטבת לחלום; אם תקיימנו ותעשה כן להושיבני על כסאך אחריך, ותתן לי רשות לצאת אל המקום אשר אראה. ויען ויאמר לו: צא ועשה כן, לך וקח עמך חיל פרשים ככל אשר תאמר נפשך, והנה אל כל אשר תרצה ראה ציוויתי לך ארבעים אלך דינרי זהב להוצאת הדרך.

ויבחר לו מאה פרשים מגיבורי פיליפוס, ויקח את הסוס בוקיפיילון, ויצא עמו בצבא. ויקח עמו את פסתיוס סופרו.

ויפגע בדרך את ניקולאוס מלך ארדנס, ובחיל כבד. וכראות המלך את אלכסנדר ישאלהו: מי אתה? וישיבו אלכסנדר בשפת גאווה: אני הוא אלכסנדר בן פיליפוס. ויען ניקולאוס ויאמר לו: הלא הוגד לך מי אני, ואיך השיבותני בשפת גאווה? ויאמר לו: אמנם ידעתיך, ניקולאוס מלך ארדנס אתה, ועתה אל תתגאה ואל תתפאר על עצמך לבעבור כי אתה מלך מעצמך, ואני מלך תחת אבי, הלא הרבה שפלים ובעלי ענווה ניצחו במעט אנשים וגברו על מלכים גדולים ואנשי גאווה. ויען ניקולאוס ויאמר לו: הלא תשים לבך להימלט על נפשך, אז טוב לך, מגבורה אשר אתה מתחזק בה.

ויאמר לו אלכסנדר, והוא כמצחק: זה הדבר אשר דיברת אינו מסור בידי ולא בידיך.

וכשמוע ניקולאוס דברי אלכסנדר, אשר קראו בן אדם ולא מלך, ויחר לו מאוד, ויאמר לו: מדבריך אתה ניכר שאינך מכיר את עצמך, וגם אינך בקי לדבר לפני המלכים לפי גדולתם. הלא אם ציוותי את האנשים ההולכים עמי לרוק בפניך, הלא תטבע ברוקים, אתה ואנשיך. עוד הדבר הזה בפיו, ותבער בו חמתו, וירוק בפני אלכסנדר, ויאמר: ככה יעשה לכלב אשר אין בושת בפניו, כמוך. (מופיע בכתב יד לונדון אך לא בכתב יד פאריז).

ואלכסנדר עצר את חמתו וימשול ברוחו ולא גילה את חמתו בפעם [זו]. ויען לו במענה רכה ובקול נמוך: דע לך ניקולאוס, כי לא אשיבך עתה גמול כפי המעשה הרע אשר עשית לי, אך אם ניוועדה יחד לעת נכון אז תבין מי הכלב ומי האריה. וישימו להם מועד להיראות פנים ולהתגרות יחד. וישב איש למקומו עד יום המועד.

ויהי ליום המועד ויאספו את מחניהם ותהי המלחמה חזקה בין שניהם, ויילחמו מערכה עד רוב היום, ותעז יד אלכסנדר ואשר עמו, ויהפוך ניקולאוס עורף לנוס לפני אלכסנדר, וירדוף אלכסנדר אחריו וישיגהו וימיתהו שם במלחמה. וירדוף אחרי הצבא עד שער המדינה, וילכוד את המדינה (הכוונה לעיר הבירה על פי השימוש הערבי במילה זו) ואת המלכות, וישם עליה פקיד למלוך תחתיו.

וישב למקדון, ועטרת המלכות בראשו.

[ז]

אלכסנדר שב למוקדון ומוצא שפיליפוס התחתן עם קליאופטרה...

הערות

לקוח מתוך: דן, יוסף. 1967. עלילות אלכסנדר מוקדון. ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 33-35.

  • תרגום עברי ל-Historia de preliis
  • הפסטיון הופך לפסתיוס סופרו של אלכסנדר.
    • בגרסה הלטינית מדובר על Hephestius the philosopher.
  • אין שום אזכור למשחקים אולימפיים.
  • הפעם גם מוטיב המרכבות השומט לחלוטין.

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

ב