שיחת משתמש:Asaf Michaeli

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

חזרה לסילבוס הקורס - סדנא למיומנויות מחקר

תרגיל 3

מצוין בבראשית רבה ובבמדבר רבה כי בית שאן הייתה מרכז ליצור בגדי פשתן דקים בזמן שבני ישראל נכנסו לארץ ובתקופת האמוראים שכתבו את מדרש רבה

 • אין קישור לטקסט ואין הטקסט עצמו (מה שהתבקש במפורש בעבודה). אין גם מראה מקום מדוייק.
 • הטקסטים:
  • בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ סימן יב :

   ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם בתורתו של ר"מ מצאו כתוב כתנות אור אלו בגדי אדם הראשון שהן דומים לפיגם רחבים מלמטה וצרין מלמעלה ר' יצחק רביא אומר חלקים היו כצפורן ונאים כמרגליות, א"ר יצחק ככלי פשתן הדקים הבאים מבית שאן, כתנות עור שהן דבוקים לעור, ר"א אמר איגיאה, רבי איבו אמר אגנייה, רבי יהושע בן לוי אמר לגאי, רבי יוסי בר חנינא אמר סיסרטון, ר"ש בן לקיש אמר גלי קסינון ובהם היו בכורות משתמשין, רבי שמואל בר נחמן אמר צמר גמלים וצמר ארנבים היו, כתנות עור כתנות שהן באין מעור, אמר רבי לוי למדתך תורה דרך ארץ לפום חילך אכול, ופרא מן מה דאת לביש ויתיר ממה דאת שרי, לפום חילך אכול, מכל עץ הגן אכול תאכל, ופרא מן מה דאת לביש, ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו, ויתיר ממה דאת שרי, שהרי שנים היו שרוין בכל העולם כולו.

  • במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ סימן כג:

   לזנות אל בנות מואב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן שהלכו בעצתו שנא' הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל בה', עשו להם קלעים והושיבו בהם זונות ובידיהן כל כלי חמדה והיתה זקנה יושבת מבחוץ ומשמרת לילדה שהיתה לפנים מן החנות, כשישראל עוברין ליטול חפץ בשוק זקנה אומרת לו בחור אי אתה רוצה כלי פשתן שבא מבית שאן והיתה מראה לו ואומרת לו הכנס לפנים ותראה חפצים נאים, הזקנה אומרת לו ביותר וילדה בפחות, מכאן ואילך אומרת לו ילדה הרי אתה כבן בית שב ברור לעצמך וצרצור יין מונח אצלה ועדיין לא נאסר יין של גוים נערה יוצאה מקושטת ומבוסמת ומפתה אותו ואומרת לו למה אנו אוהבין אתכם ואתם שונאין אותנו טול לך כלי זה חנם הלא (שם /בראשית/ מב) כלנו בני איש אחד בני תרח אבי אברהם אין אתם רוצים לאכול מזבחותינו ומבשולינו הרי לנו עגלים ותרנגולים שחטו כמצותכם ואכלו מיד משקהו היין ובוער בו השטן היה נשטה אחריה שנא' (הושע ד) זנות ויין ותירוש יקח לב,

 • על מה מסתמכת הקביעה שתעשׂיית הפשתן היתה קיימת כבר בימי ההתנחלות? האם בצדק?

ד"ר א.

משימה 2 - רישום ביבליוגרפי שאול המלך

ספר:

1. דוד שמש, שמואל ושאול – הנביא והמלך (ירושלים: קרית ספר, 1986).
2. שמש, דוד. שמואל ושאול – הנביא והמלך. ירושלים: קרית ספר, 1986.
3. שמש, דוד. 1986. שמואל ושאול – הנביא והמלך. ירושלים: קרית ספר.

אנציקלופדיה:

1. ברוך שראל, "שאול המלך," באנציקלופדיה כללית כרטא (ירושלים: כרטא, 1998), 1444.
2. שראל, ברוך. "שאול המלך." באנציקלופדיה כללית כרטא. ירושלים: כרטא, 1998.
3. ברוך, שראל, עורך. 1998. אנציקלופדיה כללית כרטא. ירושלים: כרטא.

פרק באסופת מאמרים:

1. יעקב לוי, "תדמיתו של המלך שאול על רקע מדיניותו הכלכלית," במים מדליו, עורך. נפתלי ליפשיץ. (1996): 301-306. ירושלים: מכללה דתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, 1996.
2. לוי, יעקב. "תדמיתו של המלך שאול על רקע מדיניותו הכלכלית." במים מדליו, נערך על ידי נפתלי ליפשיץ, 301-306. ירושלים: מכללה דתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ, 1996.

3. לוי, יעקב. 1996. "תדמיתו של המלך שאול על רקע מדיניותו הכלכלית." במים מדליו, נערך על ידי נפתלי ליפשיץ, 301-306. ירושלים: מכללה דתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ.

מאמר:

1. ראובן פרינס, "שאול המלך – אותו הצדיק," שמעתין 100 (1990): 96-102.
2. פרינס, ראובן. "שאול המלך – אותו הצדיק." שמעתין 100 (1990): 96-102.
3. פרינס, ראובן. 1990. "שאול המלך – אותו הצדיק." שמעתין 100: 96-102.

אתר ברשת:

1. "שאול המלך, קורס מזורז בהיסטוריה יהודית," עודכן לאחרונה מרץ 29, 2011, http://www.aish.co.il/i/jh/48860432.html.
Aish .2. "שאול המלך, קורס מזורז בהיסטוריה יהודית." עודכן לאחרונה מרץ 29, 2011. http://www.aish.co.il/i/jh/48860432.html.

3. 2001. Aish. "שאול המלך, קורס מזורז בהיסטוריה יהודית." עודכן לאחרונה מרץ 29, 2011. http://www.aish.co.il/i/jh/48860432.html.

הערות (בדיקה שנייה)

כל הטעויות תוקנו. סיימת את התרגיל בהצלחה!

הערות (בדיקה ראשונה)

ספר

 • טוב מאוד

מאמר

 • כתב נטוי מיותר (שם המאמר במקום שם כתב העת)

פרק באסופת מאמרים

 • חסר מקום הוצאה לאור

ערך אנציקלופדי

 • ראה הערה להלן

אתר ברשת

 • חסר שם האתר ברשומה הראשונה.


נא לעבור על כל ההערות הביבליוגרפיות לפני ההגשה השנייה. כמו כן, יש להתאים את רישום ערך אנציקלופדי על פי הכתוב כאן

משׂימה 1

יומני מידיוס מלאריסה

[1] ויהיה בשנה השלוש עשרה למלוך אלכסנדר השלישי ואני מידיוס מלאריסה בן אוקסיתמיס, מפקד טרירמה בצבאו של מלך המלכים אלכסנדר השלישי, איש סודו ואהוב עליו על כל אנשיו. ויהי ביום השמונה עשרה לחודש דייסיוס, ביום ההוא ביקשתי לערוך בביתי משתה לכבודו של מלך המלכים אלכסנדר וניצחונותיו. ויבואו מאה ועשרים מחבריו הקרובים למשתה. ואצווה את טבחי ביתי על הכנת כל המאכל למשתה. ויכינו הטבחים ארבעים כבשים וחמישים עופות ומאתיים כיכרות לחם ואת שר היינות ציוויתי להביא את מיטב המשקאות אשר במחסן היינות.

[2] כשהגיע אלכסנדר לביתי פרצה צהלה גדולה מכיוון שהיה אלכסנדר אהוב על כולם ובעל מתנת האלים. הזמנתי את כל האורחים לשכב על הספות ומכיוון שזה היה ביתי קמתי אני לברך את אלכסנדר. לאחר הברכה החלו עבדי להכניס את האוכל והשתיה. בשלב זה קרא לי אלכסנדר לשבת לידו וכיוון שהייתי החביב עליו מכל אדם, לאכול מצלחתו ולשתות מכוסו. הסעודה הייתה עליזה ונמשכה כמה שעות אך כעבור זמן מה לחש לי אלכסנדר כי הוא לא חש בטוב והוא רוצה לעזוב לביתו. תהייתי אני עם אלכסנדר אכל דבר מה לא טוב אשר גרם לו להרגיש ברע אך הזכרתי לעצמי שאני אכלתי מכל דבר אשר אכל אלכסנדר והייתי אני חש ברע גם כן.

[3] למחרת אותו ערב החל אלכסנדר לקדוח ולכן מילא אחר דבר רופאיו, רחץ בשרו במים והקריב קורבנות לאלים. בצהריי היום קרא לי אלכסנדר לביתו לשחק בקובייה אך לא שיחקנו הרבה לפני שאלכסנדר הרגיש חלש מידי ונרדם, אני נשארתי לצדו כל אותו היום. הימים הבאים היו דומים, מצבו של אלכסנדר לא השתפר ואף החמיר, אלכסנדר היה רוחץ בשרו ומקריב קורבנות כהרגלו. ביום העשרים וחמש לחודש דייסיוס לא פחתה הקדחת וכאשר באו לראותו ההגמונים היה כאילם וכך גם למחרת. ביום העשרים ושמונה לחודש דייסיוס לפנות בוקר מת אלכסנדר במיטתו.

הערות

הבאת את עדותו של מידיוס כדי לצמצם את החשד. הנקודה החשובה היא עדותו לגבי אכילה ושתיה מאותה כוס. אבל - אם מידיוס חלק מהקנוניא, משקל עדותו בנסיון להפריך אותה קטן למדי, הלא כן?

 • בעיא גדולה: מעבר להכרזה בכותרת שמדובר ביומני מידיוס, חסרים פרטים רבים אודותיו: מתי נכתב? באיזו שׂפה? כיצד הגיע לידינו?
 • תיקון קטן - ויהי בשנת... ולא ויהיה.
 • מצא חן בעיני ה"תרגום" לסגנון מקראי. מגילת אסתר מתארת את ימי פרוס הפרסים, ונכתבה ככל הנראה בתקופה ההלניסטית.

ד"ר א. 10:44, 30 במרץ 2011 (UTC)