Gospel of Matthew 2:1-12

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים מ / מקורות ראשוניים ועתיקים M

טקסט

ב ויהי בימי הורדוס המלך כאשר נולד ישוע בבית-לחם יהודה ויבאו מגושים מארץ מזרח ירושלים: 2 ויאמרו איה מלך היהודים אשר ילד כי ראינו את-כוכבו במזרח ונבא להשתחות לו: 3 ויהי כשמע הורדוס המלך את-דבריהם ויחרד הוא וכל-ירושלים עמו: 4 ויקהל את-כל-ראשי הכהנים וסופרי העם וישאל אתם לאמר איפה יולד המשיח: 5 ויאמרו לו בבית-לחם יהודה כי-כן כתוב ביד הנביא: 6 ואתה בית-לחם ארץ יהודה אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר ירעה את-עמי ישראל: 7 אז קרא הורדוס למגושים בסתר ויחקר לדעת העת אשר נראה הכוכב: 8 וישלחם בית-לחם ויאמר לכו חקרו היטב על-דבר הנער והיה כי-תמצאון אתו והגדתם לי ואבאה להשתחות-לו גם-אני: 9 ויהי כשמעם את-דברי המלך וילכו והנה הכוכב אשר-ראו במזרח הלך לפניהם עד אשר-בא ויעמד ממעל לאשר-היה שם הילד: 10 ויראו את-הכוכב וישמחו שמחה גדולה עד-מאד: 11 ויבאו הביתה וימצאו את-הילד עם-מרים אמו ויפלו על-פניהם וישתחוו-לו ויפתחו את-אוצרותם ויקריבו לו מנחה זהב ולבונה ומר: 12 ויצוו בחלום לבלתי שוב אל-הורדוס וילכו בדרך אחר אל-ארצם:

הערות

נמצא בשימוש ב...

Beck 2004

קישורים נוספים

ב