Hamilton 1990

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ה / מחקר מודרני H

Hamilton, Victor P. The book of Genesis, chapters 1-17. Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1990.

סיכומים

(עמ' 242) לידת שת

בראשית ד', 25: ניתן לנו מידע על אדם וחווה (פרקים ב'-ג'), ואז לא מדובר עליהם (פרק ד', 1-24). לפני שאדם מופיע שוב, מפורטים מעשי שבע הדורות הבאים ואז שבים לדון בו. בפרק ד' יש שתי לידות, אחת בהתחלה ואחת בסוף. בן אחד נהיה רוצח והשני מתחיל שושלת אלוהית וטובה. חווה קראה לקין הילוד "איש" (קניתי איש.., פרק ד' פסוק 2) אך לשת היא קוראת זרע, מה שמזכיר את ההבטחה שנתן אלוהים לחווה בפרק ג' פסוק 15 אודות האיבה בין זרעה לבין הנחש. אפשרויות החיים הטמונות בזרע זה הן עצומות. אדם קרא בשמות לחיות ולחווה, והיא קראה בשמות לקין ושת. לראשונה, גם אדם העניק לבנו את שמו. ההסבר ללידת קין היה מרוכז בחווה עצמה (קניתי) וכעת, עם לידת שת ההסבר קשור לאל (כי שת לי..), ייתכן שזה מצביע על ההתבגרות הרוחנית שעברה חווה, או התפקיד האנושי והתפקיד האלוהי בכל הלידות (?).

בראשית ד', 26: בן שת הוא אנוש, מילה עברית לאדם שקשורה לחולשתו.

(עמ' 243) החלק האחרון של הפסוק מסקרן (אז הוחל לקרוא בשם ה'). קין והבל עבדו לאלוהים, אדם וחווה דיברו עמו בגן וקין מחוץ לגן. אך רק סביב זמן לידת שת הוחל לקרוא בשם ה'. פסוק זה סותר את במדבר ג', 13 ו-ו', 3.

(עמ' 244) בפסוק זה משתמשים בפעלים יקרא, לקרוא. גם לאלוהים יש שם, אך הוא השם היחיד שהאדם יכול לקרוא בו, בפולחן והערצה.

בראשית 4 וג'ון 1, 3:11-12 – קין היה מרושע. השטן השתלט עליו ולכן הוא רצח את הבל.

(עמ' 245) בראשית ה', 1 – זה ספר תולדות אדם, מדוע יש נסיגה לתחילת הסיפור? (בראשית א', 26-28). שושלת אדם שהחלה בשת היא מבורכת.

It is appropriate that the creation of man be preferred to Adam's descendants through Seth rather than through Cain.

הנסיגה חזרה לפרק א' מבדילה בין מעשה יצירה אנושי (קין) לבין מעשה יצירה אלוהי (שת). אדם וצאצאיו בפרק 5 עושים מה שאלוהים עשה, הוא יצר והם יולדים.

הצלם והדמות האלוהית עוברים בשושלת זו מדור לדור.

(עמ' 256) ההסבר התיאולוגי לחיים שאורכם כמעט מילניום הוא שהם משקפים את ברכת אלוהים על האבות השתיים של הגזע האנושי. ייתכן שמסורת זו משקפת מוטיב אגדתי או שזה אכן היה מצב המין האנושי (לא סביר).

(עמ' 261) בני האלוהים ובנות האדם (בראשית ו', 1-4).

הפסוק הראשון מקשר בין הגניאולוגיא של אדם להמשך הסיפור בפסוקים 2-4 ומסכם את קצב ההתרבות המהיר.

(עמ' 262) פסוק 2, בני האלוהים. מיהם?

1. מלאכים (איוב א', 6, ב', 1, כח, 7). הבעיא עם זיהוי זה הוא שבני האדם נענשו בגלל חטאי המלאכים, בניגוד למה שכתוב בפסוק 6 (בגלל חטאי האדם היה מבול).

(עמ' 263) 2. שליטים, אריסטוקרטיא.החטא הוא פוליגמיא.

(עמ' 264) 3. שילוב: שליטים ויצורים שמימיים. כמו גילגמש בספרות האכדית. בנו של דוד המלך נקרא בן אל (שמואל ב', ז', 14). החיסרון: לא ידוע על קיום קבוצה כזו של מלכים שנקראו בני האלוהים בתקופה ההיא.

3. בני האלוהים הם השתיים האלוהיים ובנות האדם הן בנות קין הלא אלוהיות. החטא הוא איחוד שאלוהים ניסה למנוע, נישואי צדיק וחוטאת. אך בשום מקום אחר בני שת לא מזוהים עם בני האלוהים. אדם בפסוק 2 יהיה רק הקינים ובפסוק 1 כל האנושות, פירוש קשה ולא הגיוני אך אפשרי.

(עמ' 265) יחד עם זאת, קיימת אפשרות מפתיעה נוספת: בנות האדם הן השתיות ובני האלוהים הם הקינים (למעשה, בני חווה). בפרק 5, מתוארת לידת בנות רק בשושלת שת* ולקיחת נשים מקבילה למעשי למך בפרק 4, פסוק 19. האם ייתכן שזה שידור חוזר של פרק 3? כפי שחווה הונתה את אדם, בנות האדם הונו את בני האלוהים.

לא ידוע מהי התשובה הנכונה.

הערות

  • אך לקין נולדה נעמה.

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב