Josephus, Antiquities 14.223-234

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

(223) והורקנוס שלח אחד מהשליחים האלה גם אל דולאבלה, שהיה אותה שעה מושל אסיה, וביקש ממנו, שיפטור את היהודים מחובת ההעבודה בצבא וירשה אותם לשמור את חוקי אבותיהם ולחיות על פיהם. על נקלה עלה בידו לזכות בכך. (224) שכן משקיבל דולאבלה את המכתב מאת הורקנוס לא התייעץ, אלא נתן פקודה לכל תושבי אסיה וכתב לאפסוס, העיר הראשונה במעלה (בערי) אסיה, על היהודים. וזה לשון המכתב:

(225) 'בימי הפריטאנים ארטמון, באחד לחודש ליניאון. דולבלה האימפראטור לשלטונות, למועצה ולעם של אפסוס, שלום. (226) אלכסנדרוס בם תיאודורוס, שליחו של הורקנוס בן אלכסנדרוס הכוהן הגדול ושליט עם היהודים, הודיעני, שבני ארצו אינם יכולים לצאת בצבא, מפני שאינם יכולים לשאת כלי זין ולהלך בימי השבתות ולא לספק לעצמם את המאכלים המקובלים (עליהם) לפי חוקי האבות הנהוגים אצלם. (227) הריני מעניק להם אפוא, כמו המושלים לפני, פטור מעבודת הצבא, ומרשה אותם לשמור את מנהגי אבותיהם בהתכנסם לעבודת הקודש והדת כמקובל עליהם לפי חוקיהם ולהרמת תרומות לקורבנות, ורצוני שתכתבו את הדברים האלה (לשאר) הערים'.

(228) את הדברים האלה נתן דולאבלה בתורה חסד לבני עמנו, לאחר ששלח אליו הורקנוס (שליח). ולוקיוס לנטולוס קונסול אמר: 'את היהודים שהם אזרחי רומי, המחזיקים בדתות היהודים ועושים אותן באפסוס, פטרתי מעבודת הצבא לפני כס המשפט מטעמי יראת שמים שלהם בשנים עשר לפני הקלאנדות של אוקטובר בימי הקונסולים לוקיוס לנטולוס וגאיוס מארקלוס.

(229) באותו מעמד היו טיפוס אמפיוס בן טיטוס באלבוס, איש הטירבוס הוראטיה, הליגאטוס, טיטוס טונגיוס בן טיטוס אמפיוס בן טיטוס בלבוס קרוסטומינה, קווינטוס קיסיוס בן קווינטוס, טיטוס פומפיוס לונגינוס בן טיטוס, גאיוס סרוויליוס בראככוס, בן גאיוס, איש הטריבוס טרטינה, טריבונוס הצבא, פובליוס קלוסיוס / גאלוס / בן פובליוס, איש הטריבוס וטוריה, גאיוס סנטיוס בן גאיוס..., איש הטריבוס סאבאטינה.'

(230) 'טיטוס אמפיוס באלבוס בן טיטוס, ליגאטוס פרופרטור, לשלטונות, למועצה ולעם אפסוס שלום. הקונסול לוקיוס לנטולוס פטר בהשתדלותי את היהודים באסיה מעבודת הצבא. אחר כך ביקשתי וקיבלתי (את הדבר) גם מפאניוס הפרופרטור ומלוקיוס אנטוניוס הפרוקווסטור, והנני רוצה שתתנו את דעתכם על כך שלא יצר להם איש'.

(231) החלטת אנשי דלוס. 'בימי מושל ביאוטוס בשרים לחודש תארגליון, משא ומתן של האיסטראטגים. הליגאטוס מארקוס פיסון, היושב בעירנו והוא ממונה על גיוס צבא, כינס איתנו מספר רב של אזרחים ופקד, שאם יש יהודים אחדים אזרחי רומי, אל יציקם איש בעניין עבודת הצבא, (232) מפני שהקונסול לוקיוס קורנליוס לנטולוס שיחרר את היהודים מעבודת הצבא מטעמי יראת שמים. לפיכך חייבים אנו להישמע לאיסטראטגוס'. כיוצא באלה החליטו אנשי סארדס עלינו.

(233) 'גאיוס פאניוס בן גאיוס, פראטור (פרו)קונסולארי לשלטונות קוס, שלום. רוצה אני שתדעו, ניגשו אלי שליחי היהודים וביקשו לקל את ההחלטות שהחליט עליהם הסנאט. ההחלטות צורפו לכאן. רוצה אני אפוא שתתנו את דעתכם ותשימו עינכם על האנשים לפי החלטת הסנאט, שיעברו לבטח בארצכם (בדרכם) אל ארצם'.

(234) 'הקונסול לוקיוס לנטולוס אומר: את היהודים אזרחי רומא, שנראה היה לי, שדתם הדת היהודית והם נוהגים לפיה באפסוס, פטרתי מטעמי יראת שמים. דבר זה נעשה בשנים עשר לפי הקלאנדות של קווינקטיליס'.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 2002. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 137-138.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים