Polybius 6.11

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים פ / מקורות ראשוניים ועתיקים P

טקסט[1]

משטר רומא וחוקתה בגדולתם
מאז מעבר קסרקסס ליוון ושלושים ושתיים שנה אחרי כן, אחרי שהוסיפו ושיפרו מדי פעם את החוקה לפרטיה, היא הגיעה אל שלבה הטוב והמושלם בימי מלחמת חניבעל, אשר את תיאורה הפסקתי, כדי לפנות אל העיון בחוקה. 2 כיוון שעסקנו בהתהוותה, ננסה עתה לברר, מה היה טיבה, עת עמדו הרומאים על פי תהום אחרי מפלתם בקאנאי.

3 אינני מתעלם מכך, כי הרצאתנו תיראה לקויה בעיני אנשים שגדלו במשטר הרומי בגלל השמטתם של פרטים מסוימים. 4 כיוון שגדלו והתחנכו מילדותם במנהגיה ובאורחות חייה של רומא, הם מכירים היטב את כל גווניה מניסיונם הם, ולכן לא יתפעלו מן הנאמר בחיבורי, אלא יבקשו את אשר הושמט ממנו ולא יניחו, 5 כי המחבר השמיט פרטים בלתי חשובים לפי תוכניתו, אלא יגרסו כי הוא עובר בשתיקה על ראשיתם ועל היבטים חשובים של עניינים אחדים מתוך חוסר ידיעה. 6 אולם לו הזכרתי אותם פרטים, לא יתפעלו מכך בטענה, שהם פעוטים ובטלים; עתה, משדילגתי עליהם, הם מבקשים אותם, כיוון שהם כביכול הכרחיים להבנה, ברצונם להיראות כידענים גדולים יותר מן המחבר. 7 ואמנם המבקר הטוב חייב לשפוט את המחבר לא על פי מה שהשמיט, אלא על פי מה שהוא כותב, ואם בכך יתפוס אותו בכזב, ידע גם שהלה השמיט את הדברים ההם מתוך חוסר ידיעה; 8 ואם יתברר שכל הכתוב מתאים לאמת, עליו להודות בכך שגם ההשמטות הן פרי שיקול דעת ולא פרי בורות. 9 דברים אלה נאמרו כלפי האנשים המותחים ביקורת על מחברים מתוך רוח מדנים יותר מאשר מתוך הגינות.

10 כל מעשה שמתבוננים בו לפי נסיבות זמנו, יידון כראוי הן לחיוב והן לשלילה; כאשר חולף הזמן והמעשה נשפט לפי הנסיבות החדשות, כי אז ייראו דברי המחבר הקולעים והנכונים ביותר לא רק בלתי משכנעים, אלא אפילו בלתי מתקבלים על הדעת.

11 שלושה יסודות היו אפוא שותפים לשלטון במדינה, בכולם דנתי לעיל; אבל הכול היה ערוך ומסודר בהגינות ויעילות כה רבה במערכת היסודות האלה, שאפילו איש מבני הארץ לא היה מסוגל לקבוע בוודאות, אם המדינה בשלמותה הייתה אריסטוקרטית, דמוקרטית או מלוכנית. וזה היה חייב לקרות, 12 כי אם אנחנו מביטים בסמכות הקונסולים, המשטר נראה כשלטון יחיד ומלוכני לגמרי; אך נתבונן בזכויות הסנאט, המשטר ייראה אריסטוקרטי, ואם מישהו יסתכל בסמכות העם, בוודאי המשטר ייראה בעיניו דמוקרטי. 13 תחומי הממשל, שעליהם שולט כל אחד משלושת היסודות, גם אז וגם עתה, עם יוצאים מהכלל מעטים, הנם אלה.

הערות

  1. לקוח מתוך: פוליביוס. 1991. היסטוריה. תרגם וכתב מבואות בנימין שימרון. ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 407-408.

נמצא בשימוש ב...

תשעא חברה ומשטר ברפובליקה הרומית - תריסר הלוחות

תשעא א - חברה ומשטר ברפובליקה הרומית

קישורים נוספים

Online-Text