רוני רשף תשעא מגבלות על מכירת רישיונות הגז

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

שיחת משתמש:Ronny Reshef

הכתבה, נקודות עיקריות

(קישור לכתבה: כאן)

הכותרת:

הרגולציה המוזרה של משרד התשתיות: מגבלות על מכירת רישיונות הגז לצד הקלות מרחיקות לכת.

הניגוד החזק ביותר עולה כבר מהכותרת. מגבלות לצד הקלות?

תאריך פרסום הכתבה: 21.10.2010

הכתב: מר אבי בר-אלי, כתב התשתיות של הארץ TheMarker

 • חודש לפני פרסום הכתבה, משרד התשתיות הודיע על הקפאת עסקאות למכירת זכויות ברישיונות חיפושי הגז והנפט.
 • ב-20 באוקטובר 2010, המשרד לשימוע ציבורי פרסם את הרגולציה החדשה לענף, מרכזה שורת הגבלות על העברת זכויות ברישיונות החיפושים תוך קביעת החרגות עמומות שאישורן יופקד אך ורק בידי הממונה על חיפושי הנפט והגז.
  • הממונה, ד"ר מימרן, עומד בראש הוועדה המונה רק שלושה אנשים ( ד"ר בנימין בוכבינדר מהמכון הגיאולוגי וד"ר אורי פריזלנדר, אחד מבכירי “גבעות עולם” שמתעסקת, כמה מפתיע, בנפט ;

גבעות עולם ) ולפי המלצתה מחליט. משם, העניין עובר למועצת הנפט שמעבירים גם הם את המלצותיהם לממונה.

 • לממונה חובת היוועצות רק במועצת הנפט (ויקיפדיה: על פי חוק הנפט השר ממנה מועצה מייעצת בת תשעה חברים מתוכם לפחות חמישה מקרב הציבור. חברי המועצה, שאינם חייבים להיות מומחים בתחום הנפט, מתמנים לשלוש שנים אך ניתן לשוב ולבחור בהם לקדנציה נוספת. לפני הדיון במועצה נערך דיון בוועדה מקצועית שהוקמה על ידי הממונה אך הדיון בה אינו מחויב על פי החוק. המועצה מייעצת לממונה ולרוב הוא מקבל את המלצותיה, אך אין הוא חייב לקבלן. )
 • ההחלטה על שורת ההגבלות (תוך קביעת החרגות עמומות) התקבלה בעקבות גל עסקאות בשוק ההון בחודשים האחרונים, במסגרתו חברות דיווחו על רכישת זכויות ברישיונות חיפושי גז ונפט.
 • הרישיונות הוענקו ליזמים בידי הממונה על ענייני הנפט בלי תמורה והסחר בהם העלה חשש לפעילות ספקולנטית (נטילת סיכונים במגמה לקצור רווחים גדולים מהתוצאות החיוביות שינבעו מההשקעה בה ניטלו הסיכונים – לקסיקון כלכלה של Ynet ).
  • מדוע הוענקו רישיונות ליזמים ללא תמורה?
 • כתוצאה מכך, המשרד הודיע שהוא שוקל לגבש מנגנון חדש לאישור העברת זכויות ברישיונות קיימים. (מעורפל, אך לא מפליא לאור האינטרסים של חלק מהעומדים בראשו).
 • הצורך בניוד הזכויות בידי חברות הגז נובע גם מתוך צורך לאפשר הכנסת משקיעים לפני שלב הקידוח, שעלותו נאמדת בעד 150 מליון $ בקידוח ימי, סכום בלתי מבוטל.
 • המשרד החליט לאסור על ניוד זכויות למעט במקרים חריגים ובלחץ חברות החיפושים נעתר לתחום את המגבלות שקבע בזמן.

תשע נסיבות מיוחדות למכירת זכויות ברישיונות חיפושי הגז

1. עמידה בהנחיות הממונה על ענייני הנפט (סעיף מחייב כבר לפני ההחלטה, לעצם החזקת הרישיון. כלומר, סעיף בלי “בשר”, ולו רק משום שהוא תנאי הכרחי להחזקת רישיון לחיפוש גז).

2. מידת התרומה לקידום הפעילות בתחום חיפושי הנפט והגז (סעיף כללי, ללא אמות מידה ברורות שמותיר בידי הממונה שיקול דעת נרחב (מדי?). בנוסף, יזמים המחזיקים ברישיונות לחיפושי גז הם בעלי אינטרס לתרום לקידום הפעילות שלהם בתחום חיפושי הגז, משום שזו פרנסתם. לכן, זה תנאי זניח כקודמו).

3. היתרון שבהעברת הזכות על פני החזרתה למדינה (סעיף משיק, זהה לקודמו ונמדד ברווחיות הפרויקט).

Texas.jpg

4. שיקולים של ביטחון המדינה, יחסי החוץ של המדינה, תחרות וטובת הציבור (סעיף כללי מדי שפותח דלת למעורבות פוליטית של שר החוץ ושר הביטחון. נוסף על כך, תחרות יכולה להתפרש כתחרות בינלאומית ואז טובת הציבור נדחקת הצידה, שני גורמים אלה יכולים להיות מנוגדים זה לזה).

5. משך הזמן שחלף (שנה) מקבלת הרישיון (סעיף חלש, משום שלמעשה כל בקשה תוכל להיבחן בכל תאריך לאחר שהושקעו בידי בעל הזכויות 25% מעלות תכנית העבודה).

6. גובה ההשקעה בתכנית העבודה ואופן ביצוע אבני הדרך של התכנית (מעורפל ותמוה בדומה לסעיפים 3 ו-4, הרלוונטיות שלו לא ברורה בהתייחס לסעיף הקודם. מה הקריטריונים לביצוע נכון ואו טוב של אבני הדרך של התכנית? כמה יש להשקיע בתכנית העבודה כדי לקבל זכות למכור את רישיון החיפוש?).

7. עד חצי שנה לפקיעת הרישיון (לא ברור מדוע נקבע דווקא טווח זמנים זה. רישיון חיפוש ניתן למשך שבע שנים. האם קיימות סטטיסטיקות לפיהן בחצי השנה האחרונה קורה משהו דרמטי?)

8. חוסנו הכלכלי ויכולותיו המקצועיות של הרוכש לא יהיו נמוכים מאלה של המוכר (סעיף ראוי שמבטיח שלא תיפגע איכות בעל הזכות).

9. התאמה בין התמורה בעסקת ההעברה לגובה ההשקעות שנעשו (סעיף לא ברור שגוזר התערבות ממשלתית – מצד משרד התשתיות- מיותרת בעסקה שבין קונה למוכר פרטיים)

 • בסך הכל: רוב הסעיפים כלליים, חסרי פרטים ואמות מידה, הסעיף המועיל היחיד הוא מספר 8 שמגן על בעל הזכות לחיפוש גז. אולם, מדוע זה תנאי מיוחד שבזכותו תאושר מכירת זכויות ברישיונות חיפושי הגז?

עוקף

מסלול עוקף איסור: מנגנונים "דמויי עסקאות", למשל השלד הבורסאי "ספן" שדיווח על חלוקת הכנסות ורווחים עם בעלי רישיון "שרית" (רישיון בבעלות שותפויות חיפושי הגז והנפט לפידות חלץ, רציו, הזדמנות ישראלית ואהרון הרשברג, לאתר קידוח הנמצא באשדוד.) לא על בסיס חלוקת הזכויות לרישיונות, אחרי שהתברר כי העסקה לרכישת 10% ברישיון זה עלולה להתבטל.

כך ספן יהיה זכאי לטובות הנאה מסוימות כתוצאה מהאחזקה ברישיון גם אם לא יהיה רשום בפועל כבעל אחזקות.

הסיפור של ספן ושרית

שלב א': רכישה

תעשיות והשקעות של ספן בע"מ ("החברה")

14 בספטמבר 2010

הנדון: דו"ח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי בהמשך לדיווח החברה מיום 13 בספטמבר 2010 מספר אסמכתא 2010-01- 618818 בדבר כוונותיה של החברה להיכנס לתחום חיפושי הנפט והגז בישראל התקשרה ביום 13 בספטמבר 2010 החברה במערכת הסכמים אשר עיקרהן מפורטים להלן: 1. הסכם לרכישת 10% מזכויות השתתפות בלתי מסוימות ברישיון 320 /"שרית"

שלב ב': הספק

תעשיות והשקעות של ספן בע"מ ("החברה")

רמת גן, 16 בספטמבר 2010

הנדון: דו"ח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי מפרסומים בעיתונות עולה כי משרד התשתיות הודיע כי הוא "שוקל את המדיניות לעניין התנאים והמקרים בהם יאושרו העברות זכויות לפי חוק הנפט, בין במישרין ובין בעקיפין. יובהר כי הזכויות על פי חוק הנפט הינן אישיות וכי עד לפרסום המדיניות לא תאושרנה עסקאות .(ynet אלא במקרים חריגים" (כך צוטט מתוך אתר


בדיווח החברה מיום 14 בספטמבר 2010 (אסמכתא 2010-01-619683 ) נמסר כי החברה התקשרה בהסכם לרכישת זכויות השתתפות בלתי מסוימות 320 /"שרית" וכי העברת הזכויות בזכויות ההשתתפות הבלתי מסוימות 320 /"שרית" כפופה לאישור הממונה על נכסי הנפט.

שלב ג': שותפות מוגבלת

תעשיות והשקעות של ספן בע"מ ("החברה")

14 באוקטובר 2010

הנדון: דו"ח מיידי

בהמשך לדיווחי החברה מיום 14 בספטמבר 2010 (אסמתכא 2010-01-619683 ) ומיום 16 בספטמבר 2010 (אמסכתא 2010-10-622701 ) בדבר התקשרות החברה בהסכם לרכישת 10% מזכויות השתתפות בלתי מסוימות ברשיון 320 /"שרית" ובדבר הודעת משרד התשתיות לפיה משרד התשתיות שוקל את המדיניות לעניין התנאים והמקרים בהם יאושרו העברת זכויות לפי חוק הנפט, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 13 באוקטובר 2010 התקשר הרשברג בתוספת להסכם עם לפידות חלץ – שותפות מוגבלת (להלן: "שותפות לפידות").

(מתוך: אתר הבורסה הישראלי)

 • תגובת משרד התשתיות לניסיונות כמו זה: טובת הנאה היא "כל טובה כלכלית הצומחת מהזכות, לרבות בדרך של אחזקות במישרין או בעקיפין, תמלוגים, מידע, שעבודים וכו'”.
  • ו? מעבר לתגובה יבשה, האם נעשה משהו כדי למנוע עסקאות כגון זו?

עוזי לנדאו, 20 באוקטובר (כפי שמצוטט בכתבה): “כללי המדיניות שאנו מפרסמים היום, מטרתם לקדם את הפעילות בתחום חיפושי הגז והנפט בישראל. מדובר בתחום בעל פוטנציאל גדול לעתיד המדינה ולפיתוח התשתיות שלה, ואזרחי ישראל יהיו הראשונים ליהנות מפרות ההשקעה. המדינה זקוקה לכוחות הטובים ביותר בתחום כדי להביא למיצוי הפוטנציאל הטומן שינוי חיובי במצבה הגיאו-פוליטי של ישראל כבר בשנים הקרובות".

 • אם כך, קידום הפעילות בתחומים אלה נעשה באמצעות מגבלות על מכירת רישיונות הגז לצד הקלות מרחיקות לכת.
 • לטובת אזרחי ישראל או המצב הגיאו פוליטי שלה? האם זה יכול להיעשות בד בבד?

אופי הכתבה

הכתבה מעורפלת. הדמויות היחידות המופיעות בה הן "הממונה על חיפושי הגז והנפט", שמו בישראל (לא צוין בכתבה) ד"ר יעקב מימרן ועוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות.

המסרים הכפולים העולים ממנה מתגלים כבר בכותרת ולא ברור מה מטרת משרד התשתיות.

מבין שלושה חברי וועדה, אחד עומד בראש חברה שמתעסקת בנפט.

לקריאה נוספת

הממונה על ענייני הנפט האריך עד ה-9 בנוב' את רישיון "שרית"

ב-9 בנובמבר יעברו 7 שנים מיום קבלת רישיון "שרית", ולפי חוק הנפט, במידה ובתום 7 השנים בעל הרישיון לא הגיע לתגלית שתאפשר קבלת חזקה - אזי תוקף הרישיון פוקע בתום התקופה

כאן

מי צריך ממונה? הזכויות של רישיון "שרית" יעברו מלפידות לספן

עסקת המכירה עבור 10% משרית, שהופסקה בגין הוראת הממונה על הנפט לעצירת עסקאות ברישיונות, חודשה במתווה חדש, אך השותפות מזהירות : "יתכן ולא יינתן אישור הממונה גם למתווה שתואר"

פה