רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא נאמנות

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא\שיחת משתמש:Ronny Reshef\בבלי תמיד לא ב - לב ב

חמור שמגן על גופת הנביא ואתונו של בלעם שמשיחה בינה לבינו אפשר ללמוד שלפני כן לא התמרדה נגדו (ראה בבקשה נסים חמוריים. גם עצם השימוש במלחמה מעיד על היותה צייתנית וכל מהות עבודתה - לסחוב משאות יקרי ערך (זהב ממצרים, למשל במסכת בכורות).

כל אלה יוצרים פרופיל של חיה צייתנית ונאמנה.

ישעיהו

ישעיהו א', 3. - יָדַע שׁוֹר קֹנֵהוּ, וַחֲמוֹר אֵבוּס בְּעָלָיו; יִשְׂרָאֵל לֹא יָדַע, עַמִּי לֹא הִתְבּוֹנָן. - חטאי עם ישראל מול החמור שיודע את אבוס בעליו (מתאים לאגדת חז"ל למטה על נאמנותו). אולי גם צייתנות.


מקראות גדולות

רד"ק

ידע שור - זכר הבהמות שהן גדלות עם האדם לעבודתו, ואף על פי שאינן בני דעת - בכח ההכרה שיש בהן לרחק מן הנזק ולקרב אל התועלת - יכירו מי שייטיב להן תמיד, והם הבעלים. ושבים לביתם ולמקום מאכלם כשבאים ממלאכתם. ואין פירוש קונהו קונה אותו בדמים לבד, אלא המגדלו ועושה לו צרכיו תמיד. וכן אביך קנך. וכן אמר קונה שמיים וארץ. ופירוש אבוס מקום מאכל הבהמה, והוא בצר"י בשקל אמון, והוא אחד בסמוך ובמוכרח. והנה אלה הבהמות אף על פי שהן בהמות מכירים המטיב להן. וישראל, שהם עמי שקניתים מבית עבדים הם לא ידעו כי אני המטיב להם. ונתתי להם ארץ נחלה וגרשתי גויים מפניהם, שאם (מתוך מחשבה שאם?) הכירו זה לא עזבוני ולא עבדו אלהים אחרים במקומי. והם לא התבוננו כי בשמרם את תורתי בטובה ובעזבם אותה הם ברעה, איך לא התבוננו זה.

רש"י

קונהו - מתקנו בחרישה ביום ומאחר שהרגילו בכך, יודע בו. אבל חמור אטום, אינו מבין בעליו עד שיאכילנו. וישראל לא נתפקח לידע כשור כשקראתיו ישראל יהיה שמך והודעתיו קצת חוקותי והם עזבוני כדמפורט (ביחזקאל כ' ל"ט). ואומר איש את גלולי וגו'. ואף לאחר שהוצאתים ממצרים והאכלתים את המן וקראתי אותם עמי. בני ישראל לא התבוננו כחמור. ד"א ידע שור קונהו - מכיר השור קונהו להיות מוראו עליו. לא שינה מה שגזרתי עליו לאמר - איני חורש היום. וחמור לא אמר לבעליו איני טוען היום. ומה אלו שנבראו לשמשכם ואינם לא לקיבול שכר אם יזכו ולא לשילום פורענות אם חוטאים, לא שינו את מידתם שגזרתי עליהם. וישראל - שאם זוכים מקבלים שכר ואם חוטאים מקבלים פורענות: לא ידע. לא אבו לידע וידעו ודשו בעקב ועמי לא נתן לב להתבונן.

ביאור מהגר"א

ידע שור קונהו - הוא אדוניו. רוצה לומר המתקנו ועושה צרכיו, כמו אביך קנך, קונה שמים וארץ. וחמור וגו' - מקום אכילתו, לפי שאין בו דעת כשור. אבל ישראל שהוא מדרגת חריפין בעלי התורה, לא ידע: ועמי. שהוא נגד החמור כמו בני אדם בלי תורה וכן כל העם - היינו, שאינם יודעים התורה והדעת שסקרן קיימת לעוס"ב. אבל היה לו להבין האבוס היינו פירותיהן שבעס"ז ולא התבונן.

מצודת ציון

אבוס - הוא המקום המיועד למאכל הבהמות. וכן, אם ילין על אבוסך (איוב ל"ט).

מצודת דוד

ידע שור - הלוא אף השור יודע ומכיר את בעליו אשר קנהו ונשמע הוא אליו. והחמור הזה, עם שהוא מכל (?) ביותר עכ"ז (עם כל זאת), יודע הוא מקום האבוס של בעליו והולך שמה להנאתו: לא ידע. לא אבו לדעת אותי להיות נשמעין לי: עמי. עם הבהמה עמי ואני בעזרתם עכ"ז (עם כל זאת) לא יתבוננו לדעת מה טוב להם כי הלוא בשמעם טוב הארץ יאכלו - ואינם אפילו (ערך ההפלגה לטובת החמור) כחמור הזה, המכיר בטובה.

הינהק פרא עלי דשא וכולי - מפורט בדברים שליליים, כי לפי הפרשנויות הוא טיפש.

בנוסף, ישנו הסיפור של חנינא בן דוסא:


ילקוט ישראל, מדרשי חז"ל

חמור חסיד ונאמן לבעליו (כותרת שלי, לא מופיעה במקור רוני רשף 13:37, 30 ביוני 2010 (UTC))

(כרך 1, עמ' קס"ה, פרשת לך לך)

"והיה ריב בין רועי מבנה אברהם ובין רועי מקנה לוט והכנעני והפריזי אז יושב בארץ".

..

פעם גנבו ליסטים את חמורו של רבי חנינא בן דוסא, חבשוהו בחצר והניחו לפניו תבן ושעורים למאכל ומים לרוות את צמאונו, אולם החמור לא טעם מאומה מכל אשר הונח לפניו, ולא הכניס דבר לפיו. כראות הגנבים את הדבר, אמרו: הבה נשלחנו וילך, שאם לא כן ימות ויבאיש את חצרנו. פתחו את הדלת לפניו ויצא. הלך החמור עד הגיעו לבית חנינא בן דוסא, שם עמד ונער. שמע בנו של רבי חנינא את קולו ואמר לו: "אבא, כמדומני ששמעתי את קול חמורנו הגנוב". אמר לו רבי חנינא: "בני, פתח לו את הדלת כי וודאי רעב הוא מאוד". מיהר הבן לעשות רצון אביו ופתח את הדלת לחמור והניח לפניו תבן ושעורים ומים. אכל החמור ושתה מלוא לוגמיו, שכן כל זמן שביו לא חפץ לאכול מן הגזל, שהונח לפניו, או שלא אבה להכניס לפיו מאכל שאינו מעושר. על כך אמרו: "כשם שהצדיקים הראשונים היו חסידים, כן בהמותיהן חסידות כמותן" (אדר"נ פ"ח, ה')

וגם טיעון מהשתיקה - בגלל שאין סיפורים שבהם החמור הוא חיה רעה ובוגדנית, הרי שהוא נאמן (כמה טיעון כזה הוא חזק פה?)