Adams 2003

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

חזרה למאגר ביבליוגרפי

Adams, W. L. 2003. "Other People's Games: The Olympics, Macedonia and Greek Athletics". Journal of Sport History. 30, no. 2: 205-218.

תמצית

 • מלכי מוקדון (אלכסנדר הראשון, ארכלאוס, פיליפוס ואלכסנדר הגדול) במשחקים האולימפיים.
 • יחסו החיובי של אלכסנדר לאתלטיקה.
 • הפסטיבל האיסו-אולימפי בדיון והטענה שהוא היה מתחרה למשחקים האולימפיים.
 • מה שבטוח, מודל האתלטיקה היוונית הגיע למוקדון בימיו של אלכסנדר.

סיכומים

205

אלכסנדר לא יכול היה להשתתף במשחקים האולימפיים.

אלכסנדר הפגין חיבה לאתלטיקה במהלך מסעו למזרח בכלל ולאתלטים מקצועיים בפרט.

קשה למצוא אולימפיאדה שאלכסנדר יכול היה להשתתף בה.

עמ' 214, הערה 4:

 • בשנת 344 לפנה"ס אלכסנדר היה בן 12.
 • בשנת 340 הוא כיהן כעוצר במוקדון (ר' המונד וגריפית II, 558).
 • בשנת 336 הוא עלה לכס המלוכה, ולמרות שהוא עשה סיור ביוון (דלפי וקורינתוס) אין ציון לביקורו באולימפיה. (ר' בוסוורת' 1989, 25-28)
 • משנת 334 אלכסנדר היה באסיה ולעולם לא חזר ליוון.

אך למרות זאת, לאתלטיקה ולמשחקים האולימפיים היו חשיבות רבה לבית המלוכה הארגאידי כמו גם למקדונים.

206

אדמס מפקפק באמינות סיפור השתתפותו של אלכסנדר הראשון במשחקים האולימפיים ושואל מה הייתה המטרה.

עמ' 214, הערה 6:

סקירה ביבליוגרפית בנוגע לדעות על השתתפותו של אלכסנדר הראשון במשחקים האולימפיים.

בורזה וטענתו לתעמולה לטובתו ומטעמו של אלכסנדר הראשון.

מדוע סיפור השתתפותו של אלכסנדר הראשון במשחקים האולימפיים איננו בדיה:

 1. במחקר מפספסים את החשיבות שיש באשרור הטענה על ידי אלכסנדר הראשון (בדומה לאלכסנדר ההיסטורי).
 2. אין עדויות על זעם וקובלנות על כל שאלכסנדר הראשון בדה את השתתפותו במשחקים האולימפיים, במיוחד מכיוון שהשתתפותו תועדה אצל הרודוטוס, יצירה פופולארית ומוכרת.
 3. אלכסנדר טרח להצהיר על היותו יווני דווקא במסגרת המשחקים האולימפיים, מוסד עתיק ומכובד שמהווה חלק בלתי נפרד מהתרבות וההיסטוריה היוונית. מכאן ואילך אף אחד לא יטיל ספק מוצאו היווני.
 4. מלכים מאוחרים יותר בשושלת השתתפו במשחקים מבלי שנדרשו להוכיח את מוצאם היווני.

דיווחו של סולינוס אודות השתתפותו של ארכלאוס במשחקים האולימפיים

עדויות להשתתפותו של ארכלאוס במשחקים האולימפיים וניצחונו במרוץ המרכבות גם במשחקים האולימפיים וגם בפיתיים: סולינוס 9.16; Hammond and Griffith 1979, II 150.

למרות הבעיה לבסס את הדיוק ההיסטורי של דיווחו של סולינוס, לא ידוע ממצאים שמפריכים אותו.

הערה 14, עמ' 215:

טיעון בעד אמינותו של סולינוס – הוא נכתב באותה מסגרת זמן דומה לזו של אוזביוס (בין השנים 250-390 לספירה)

Badian, Greek and Macedonias 36 n. 16 דוחה את עדותו של סולינוס כי הוא מאוחר.

Hammond and Griffith 1979, 150 n. 5 מקבלים את דיווחו של סולינוס כפי שהוא

207

אנו שומעים שארכלאוס הנהיג מדיניות של הלניזציה במוקדון, למשל ייסוד משחקים איסו-אולימפיים בדיון.

על הפאן הלניות של ארכלאוס – Borza, 171-177; Hammond and Griffith 1979, 137-41.

באדיאן הציע שייסוד המשחקים היה אולי תגובתו להדרתו מן המשחקים האולימפיים

לא ידוע על מלך ארגאדי נוסף שנאלץ להציג עדויות בפני שופטי המשחקים האולימפיים

למלכים שבאו אחרי ארכלאוס לא היה פנאי להתמודד במשחקים האולימפיים, אם בשל תקופת שלטונם הקצרה או בשל מאמציהם המתמשכים לייצב את הממלכה המקדונית אל מול האתגרים הרבים שעימם התמודדה.

פיליפוס השני והמשחקים האולימפיים

הכול השתנה עם עלייתו של פיליפוס לשלטון. 356 שנת לידתו של אלכסנדר והזמן שבו פיליפוס השתתף במשחקים האולימפיים

208

אף אחד לא קרא תיגר על האפשרות שפיליפוס ישתתף במשחקים.

הניצחונות של פיליפוס והנצחתם.

הפיליפאיון.

אלכסנדר והמשחקים האולימפיים

הצו של אלכסנדר במשחקים האולימפיים.

בתקופה שלאחר אלכסנדר, התקופה ההלניסטית, ההבחנה בין מקדונים נשחקה ונעלמה. סטראבון 7.9 מציין שהמקדונים הינם יוונים.

מנצחים אולימפיים ממוצא מקדוני במאה השלישית לפנה"ס

209

אדמס מצליח ליישב את הסתירה שבין אריאנוס לדיודורוס בנוגע למשחקים שקיים אלכסנדר ערב הפלישה לאסיה ומצביע על שתי אפשריות:

 1. היו שני פסטיבלים, בדיון התקיימו תחרויות מוזיקה ושירה בעוד שבאייגאי נערכו תחרויות על פי המודל האולימפי.
 2. הפסטיבל נערך במתכונת של הפאנאתנאיה באתונה או המשחקים הפתיים בדלפי, כלומר שילוב של אתלטיקה ומוזיקה.

באדיאן (עמ' 35) ובוזרה (174) טוענים שזה היה פסטיבל מתחרה למשחקים האולימפיים

אך שוב, אין השמצות במקורות על פסטיבל האתלטיקה המקדוני אם הוא אכן היווה איום על זה היווני.

210

מה שבטוח הוא שמודל האתלטיקה האולימפי הגיע למקדוניה בימיו של אלכסנדר.

פיליפוס ניהל את המשחקים הפיתיים בשנת 346 לפנה"ס (דיודורוס 16.60.2)

סביר להניח שפיליפוס המשיך אף הוא את מסורת הפסטיבלים של ארכלאוס, וזאת אנו למדים בזמן החגיגות לנישואי ביתו בשנת 336 לפנה"ס. דיודורוס מספר על תחרויות מוזיקה ותחרויות.

211

אריאנוס (7.14.1) מספר לנו על מנהגו של אלכסנדר לקיים תחרויות אתלטיקה ומוזיקה

מספר הקשרים שבהם התקיימו תחרויות אתלטיקה: הלוויות; חגיגת ניצחון; מנוחה לאחר צעדה ארוכה; בידור; תירוץ לאימון החיילים; מתוך צורך רגשי.

דוגמא לאחרון: לאחר שהגיע לטרויה, זבח לאתנה ואכילס, משח עצמו בשמן ורץ ערום עם חבריו לכבודו של אכילס. (פלוטרכוס, אלכסנדר 15.4)

אלכסנדר מקיים משחקים בסולי שבקיליקיה.

המשחקים על היקסרטס (אריאנוס 4.4.1) – לאחר סדרה של מצורים יכול להיות שאלכסנדר רצה לאמן את הפרשים שלו לקראת המפגש העתידי עם הסקיתים ולכן הוא הוסיף גם תחרויות סוסים.

212

אריאנוס חוזר על אותה הנוסחה כאשר הוא מציין תחרויות במהלך המסע ומציין פעמים רבות שאלכסנדר קיים תחרויות לפי מנהגו (as was his custom): ניתן לגזור שתי השערות: הראשונה, אריאנוס העתיק מהדוחות הרשמיים שתיעדו את שגרת יומו של הצבא שמקדוני ולכן מקור אמין; השנייה, אפשרי שהיו עוד מקרים רבים שאלכסנדר קיים משחקי אתלטיקה אך אריאנוס סבר שאין צורך להזכירם.

אלכסנדר סיפק 300 מתחרים למשחקי ההלוויה של הפסטיון, ואלה התחרו בעצמם בהלוויתו של אלכסנדר עצמו. (אריאנוס 7.14.10)

הערות

 • יש קובץ PDF
 • הועבר לרשימה ביבליוגרפית