Blenkinsopp 1988

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני B

Blenkinsopp, Joseph. 1988. Ezra-Nehemiah: a Commentary. Philadelphia : Westminster Press.


סיכומים

עמ' 174: פתיחת סיפור הנשים הנכריות, מגיעים השרים ומספרים לעזרא על המעל.

עמ' 175: התלונה היא לגבי נישואים מחוץ לקהילה. הקהילה היא גוף מוגדר היטב, עם גוף מייצג(קהל), ובידי מנהיגי הקהילה כוח רב(10:8,14). בלקינסופ טוען שנשארו יהודים ביהודה לאחר החורבן, לדבריו לא כולם הוגלו או נהרגו, הוא גם מפקפק בהצגת השבים מהגלות ככת סגורה. בהמשך מנתח בלקינסופ את רשימת העמים שמביא המחבר אתם אסר לבוא במגע, ומעלה בהקשר הזה את ההשוואה שמנסה המחבר ליצור עם יציאת מצרים.

עמ' 176: נישואין מחוץ לקהילה מתוארים כמעל, התוצאה של מעל שכזה הוא השחתת 'זרע הקדש'. שפה שכזו הובלה לתפיסה שהיהדות המוקדמת היא סגורה לגזעה. המקור הביולוגי היה ועודנו גם בישראל של היום,מרכזי בהגדרת היהדות. מה שייחד את יהודי הבית השני היה לא בדלנות ולא אוניברסליות אלא מתח שאפשר לה למשוך חסידים בלי לאבד את זהותה. לכן הצעדים החמורים שהוצאו על ידי עזרא חייבים להתאזן עם קבלת הגרים המשמעותית של היהדות המוקדמת. בלקינסופ מוסיף וטוען שלנישואי התערובת גם משמעות חברתית וכלכלית כיוון שעל פי חוקי הדת בת יכולה לרשת את אביה. בנוסף עזרא ונחמיה ראו בשליטה בבית המקדש גורם חשוב, נישואים של אנשי כהונה עם גורמים מחוץ לקהילה, יכולים לגרור אבוד שליטה בבית המקדש.

עמ' 177: פועלו של עזרא לגבי הנשים הנכריות נכשל, אחרת אי אפשר להסביר את הגידול הדמוגרפי עד לתקופה הרומאית. בהמשך בלקינסופ מדבר על העובדה שהדת ביהדות נקבעת על פי האימא. תגובתו של עזרא לסיפור שהובא לפניו נראית מוגזמת כיוון שהגיע ארבעה חודשים לפני, בהמשך עוד על תגובתו של עזרא.

עמ' 178: ראוי לציין שעזר כמו משה ביורדו מסיני מזהה את עצמו עם החוטאים. המחבר משתמש בשרש חרד בלקינסופ משווה עם ישעיהו השלישי 5 66:2)  ומסביר שאותם חרדים יכולים להתפס כקבוצה קיצונית שלא ייצגה את הלכי רוחו של הרוב.

עמ' 179: המחבר רוצה להשאיר אותנו עם התחושה שההחלטה התקבלה פה אחד אך בעצם היו חילוקי דעות בעם. בלקינסופ ממשיך וטוען שכיוון שנישואי התערובת היו קיימים גם בשכבות העליונות גירושין שכאלה לא היו עוברים בשקט, וכך עזרא היה חורג מהמנדט שניתן לו ופוגע ב 'שלום הפרסי' שהיה נחוץ מאד בתקופה המדוברת. בלקינסופ מסכם ואומר שלא יפליא אותו אם עזרא לאור האמור לעיל, נקרא חזרה לפרס אחרי שנת שירות אחת.

הערות

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת מוטי נניקשוילי

קישורים נוספים

ג