Eakin 1967

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני E / מחקר מודרני א

Eakin, Frank E. Jr. "The Reed sea and Baalism". Journal of Biblical Literature 86, no 4 (1967): 378-384.

סיכומים

(עמ' 378) לו יכולנו לפתור את בעיית מיקום המים, שאלות רבות היו נפתרות. ניתן לפסול את הים האדום, בעיקר משום שהדרך הארוכה לאורך מפרץ סואץ הייתה מאפשרת למצרים לתפוס את העברים הנסים. סביר יותר להניח שמדובר באזור שממזרח לגושן.


(עמ' 380) בעודם בורחים מהמצרים, העברים נתקלו בצד אחד במאגר מים ובצד השני ברודפיהם המצרים. יהוה גרם לרוח לנשוב וכך התייבש חלק מהים (רצועת חול?) והעברים יכלו לעבור.

(עמ' 383) הקשר בין מוטיב הפרדת המים לבעליזם בא לידי ביטוי בחציית ההיקסוס כשגורשו יותר מאשר יציאת מצרים של משה, בהנחה שההיקסוס היו מודעים לבעליזם. חוקרים רבים מניחים שכמה שבטים עברים עזבו עם ההיקסוס כשהשושלת ה-18 גירשה את ההיקסוס. לרוב, הכוונה היא לשבטי אפרים ומנשה . לפי הגידול המקובל של ההבנה היהוויסטית בקרב העברים\הישראלים, התגלות האל בצורת שיח בוער הסיתה את מערכת היחסים הזו. כשההיקסוס היגרו, עבודת יהוה טרם החלה. לכן, קיימת אפשרות שהשמים הבורחים (היקסוס, עברים וכנראה גם אחרים) ייחסו את הגאולה במים לבעל. בעקבות המיתולוגיא של בעל, זה יוביל להיסטוריזציא של מיתוס אודות מאבק בעל - ים.

הערות

אפרים קשור לפריון, יש קטע עם שת ופריון - בראשית מ"א, 52, בראשית מ"ח, 13-20. על שת ופריון (טיפון שת) כנראה אצל פונטנרוז, לוודא.

בעל-ים? ים-לוויתן? בעל שת? - היה משהו, לבדוק.

נמצא בשימוש ב...

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

ב