Herodotus 8.137

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

אלכסנדרוס זה הוא השביעי באבות משפחתו; הראשון היה פרדיקאס שייסד את מלכות המקדונים כך: שלושה אחים מצאצאי טמנוס ברחו מארגוס לאיליריה – גאואנס (Gauanes), אאירופוס (Aeiropos) ופרדיקס; מאיליריה הם עברו למקדוניה העילית והגיעו לעיר לבאיה (Lebaia). שם הם עבדו אצל המלך תמורת שכר; האחד רעה את הסוסים, האחר את הבקר, והצעיר ביותר פרדיקס, רעה את הבהמות הקטנות. אשת המלך עצמה בישלה את מזונם, כי בזמן העתיק היו גם השליטים בין בני האדם עניים, ולא רק העם הפשוט. בכל פעם שאפתה לחם, הכפילה כיכרו של הנער השכיר פרדיקס את עצמה מאליה. מכיוון שדבר זה קרה תמיד, סיפרה זאת לבעלה; כשהוא שמע זאת הבין מייד שזהו אות המצביע על עתיד גדול. הוא קרא לשכירים וציווה עליהם לעזוב את ארצו. הם ענו לו, שמן הדין שיקבלו את שכרם ואז ילכו. כששמע המלך את המילה "שכר" – זה קרה כשאור השמש בצבץ דרך הארובה – אמר, מוכה אל: "אני נותן לכם את השכר הראוי לכם, את זה" – והצביע על השמש. האחים הבוגרים, גאואנס ואאירופוס, עמדו נדהמים כששמעו זאת, אבל הצעיר, שבידו הייתה במקרה סכין אמר: "אנחנו, המלך, מקבלים את מה שאתה נותן לנו", וסימן בסכינו מעגל מסביב לקטע הרצפה שעליו האירה השמש; אחרי כן אסף שלוש פעמים מאור השמש לתוף כפל בגדו, והוא ואחיו הלכו משם.

הערות

  • מוצאם ההלני של המקדונים.

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר באולמפיאדא

קישורים נוספים

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. מתרגמים: בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ. תל אביב: פפירוס. ע"מ 457.

נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה: PA4003.H4S47