Herodotus 8.137-39

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ה / מקורות ראשוניים ועתיקים H

טקסט

(137) אלכסנדרוס זה הוא השביעי באבות משפחתו; הראשון היה פרדיקאס שייסד את מלכות המקדונים כך: שלושה אחים מצאצאי טמנוס ברחו מארגוס לאיליריה – גאואנס (Gauanes), אאירופוס (Aeiropos) ופרדיקאס; מאיליריה הם עברו למקדוניה העילית והגיעו לעיר לבאיה (Lebaia). שם הם עבדו אצל המלך תמורת שכר; האחד רעה את הסוסים, האחר את הבקר, והצעיר ביותר פרדיקאס, רעה את הבהמות הקטנות. אשת המלך עצמה בישלה את מזונם, כי בזמן העתיק היו גם השליטים בין בני האדם עניים, ולא רק העם הפשוט. בכל פעם שאפתה לחם, הכפילה כיכרו של הנער השכיר פרדיקאס את עצמה מאליה. מכיוון שדבר זה קרה תמיד, סיפרה זאת לבעלה; כשהוא שמע זאת הבין מייד שזהו אות המצביע על עתיד גדול. הוא קרא לשכירים וציווה עליהם לעזוב את ארצו. הם ענו לו, שמן הדין שיקבלו את שכרם ואז ילכו. כששמע המלך את המילה "שכר" – זה קרה כשאור השמש בצבץ דרך הארובה – אמר, מוכה אל: "אני נותן לכם את השכר הראוי לכם, את זה" – והצביע על השמש. האחים הבוגרים, גאואנס ואאירופוס, עמדו נדהמים כששמעו זאת, אבל הצעיר, שבידו הייתה במקרה סכין אמר: "אנחנו, המלך, מקבלים את מה שאתה נותן לנו", וסימן בסכינו מעגל מסביב לקטע הרצפה שעליו האירה השמש; אחרי כן אסף שלוש פעמים מאור השמש לתוף כפל בגדו, והוא ואחיו הלכו משם.

(138) אחרי צאתם הסביר אחד מאנשי החצר למלך את פירוש המעשה של הנער ושהוא קיבל את המתנה מתוך כוונה מודעת. כששמע זאת המלך, התרגז ושלח אחרי האחים פרשים לרצוח אותם. בארץ זו יש נהר, שצאצאי האנשים האלה מארגוס מקריבים לו כאל מושיעם. אחרי שעברו צאצאי טמנוס את הנהר הזה, הוא עלה על גדותיו, כך שהפרשים לא יכלו לחצותו. האחים הגיעו לחלק אחר של מאקדוניה והתיישבו ליד הגנים הנקראים "גני מידאס בן גורדיאס"; בגנים אלה גדלים ורדי בר, שלכל אחד מהם 60 עלים וריחם עולה על זה של כל האחרים. בגנים אלה נתפס גם סלינוס, לדברי המאקדונים.[1] מעל לגנים מתנשא הר ששמו ברמיון, שאי אפשר לעלות עליו בגלל הקור. משם יצאו האחים, אחרי שתפסו את האזור, וכבשו גם את שאר חלק מאקדוניה.

(139) אלכסנדרוס היה צאצא פרדיקאס זה: אביו היה אמינטאס, ואמינטאס היה בן אלקטס; אביו של אלקטס היה אאירופוס, אביו של זה - פיליפוס, ואביו של פיליפוס היה ארגאיוס, שאביו היה פרדיקאס שתפס את השלטון.

הערות

לקוח מתוך: הרודוטוס. 1998. היסטוריה. מתרגמים: בנימין שימרון ורחל צלניק-אברמוביץ. תל אביב: פפירוס. ע"מ 457-458.

  1. סילנוס (Silenos) היה סאטיר (Satyr) בעל חכמה רבה, שנתפס בידי מידאס אחרי ששיכר אותו ביין.

נמצא בשימוש ב...

קישורים נוספים

נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה: PA4003.H4S47