Holmegren 1987

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ה \ מחקר מודרני H

Holmgren, F.C. 1987. Israel alive again :a commentary on the books of Ezra and Nehemiah. Grand Rapids : W.B. Eerdmans Pub. Co.

סיכומים

עמודים 71-80 הנקודה המרכזית בה אני יכול להשתמש היא חזרתו של עזרא מהגלות מושווית כל הזמן לכניסה הראשונית:

איסור החיתון

קריאת התורה

בכלל ההשוואה בין עזרא למשה

הספר הזה עושה רושם כטוב ישנו פרק שנקרא יציאת מצרים חדשה

נישואי תערובת:

עמוד 71: זמן מה לאחר שעזרא מגיע לארץ מגיעים אליו השרים ובפיהם סיפור נישואי התערובת.ניתוח העמים שעמם התערבב זרע הקדש. אותם עמים שנזכרו בכניסה הראשונה לא"י איימו בזמנו על קיומו של העם, ועכשיו בזמן ההתחלה החדשה של ישראל הם עושים זאת שוב.

עמוד 72: ניתוח המשמעות וההיסטוריה של נישואי התערובת בעם ישראל יוסף דויד משה ועוד. הנישואים בעת ההיא הובילו להצטרפות החתן למשפחתה של הכלה לכן אין ספק שהושפע או יושפע ממנהגיהם. למרות אותם אזכורים של נישואי תערובת בעבר ברור שהדבר לא התקבל בברכה בקרב הקהילה. מספר הנשים הנכריות מצוין 113, למרות המספר הנמוך היוו נישואים אלה איום ממשי על המרקם החברתי כיוון שאותן 113 התחתנו עם האליטה החברתית.

עמוד 73: מיהו יהודי?

מדובר כאן על "זרע קודש" יהודי הוא מי שאילן יוחסו מראה כך.

הנשים הנכריות כל כך הפחידו את עזרא בגלל שבגידולן את הילדים לא יוכלו ללמדם עברית, ולא ידעו ויחנכו על פי המסורת היהודית.

עמוד 74: האם עזרא מגזים ביחסו לנשים הנכריות?

הדגש ששם עזרא על הנשים הנכריות נראה לקורא המודרני לפעמים כמוגזם...

עמוד 75: נישואי תערובת מהווים איום ממשי על קהילות קטנות.

עמוד 77: המשך תגובתו מאמין שאם ימשיכו בדרכם זו ויתחתנו ויתערבבו עם עמי הארץ יגיע סופה של הקהילה.

הערות

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת מוטי נניקשוילי

קישורים נוספים

ג