Ilan 1997

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני א / מחקר מודרני I

Ilan, Tal. "The Quest for the Historical Beruriah, Rachel, and Imma Shalom." AJS Review 22, no 1 (1997): 1-17

סיכומים

(עמ' 15) הפילוסופר בסיפור הוא נוצרי, לפי האופן בו הוא מצטט מהברית החדשה. תפקידם של רבן גמליאל ואמא שלום בסיפור הוא כפול: לערער על יושר השופט ולפגוע באמינות הנצרות.

יש כמה שלבים ספרותיים בסיפור. הראשון הוא אתא חמרא ובטש לשרגא – רמז לשוחד.

מופיע גם בתלמוד ירושלמי, מסכת יומא, דף ד', ב', פרק א', הלכה א' גמרא:

אחא כתיב (משלי י) יראת ה' תוסיף ימים אילו כהנים ששימשו בבית הראשון ושנות רשעים תקצורנה אילו ששימשו בבנין השני מעשה באחד ששילח בידו בנו שתי מידות של כסף מליאות כסף ומחוקיהן כסף ובא אחד ושילח ביד בנו שתי מידות של זהב מליאות זהב ומחוקיהן זהב אמרו כפה הסיח את המנורה

מהתוכן אפשר להבין שהאמירה מתייחסת לשוחד. כנראה שזה היה ביטוי שגור בזמנו שכיום אבד עליו כלח. סיפור דומה מופיע בפסיקתא דרב כהנא, קינה (?) 9:

אמר ר' לוי: היה מקרה של אשה ששיחדה שופט במנורת כסף. האדם שהיה נגדה הלך ושיחדו במנורת זהב. למחרת, בהגיעה לבית המשפט גילתה שהפסיקה לטובתה התהפכה (וכעת היא נגדה). אמרה לו: אדוני, האם מנורת הכסף שלי לא קורנת ממך? אמר לה: חמור הזהב בא והפך את מנורת הכסף.

כנראה שסיפור זה הוא הבסיס לסיפור על אמא שלום ורבן גמליאל.

השלב הספרותי הבא הוא יסודות אנטי נוצריים. במקום תביעה סתמית, העניין כאן הוא ירושת האשה. (עמ' 16) ביהדות, האשה לא יורשת. היו עמים בסביבת היהודים בהם נשים ירשו. הנוצרים היו צריכים להחליט מה עושים במקרה כזה. סביר שסיפור אנטי נוצרי כזה יכתב בפלשטין ולא בבבל, משום שהנוצרים היוו בעיא גדולה יותר באזור זה.

בשלב האחרון, יש אירוניא. האחים לא באמת מתחרים ביניהם על ירושה. מטרת הסיפור היא לעג לשופט הנוצרי. כנראה שהתלמוד הבבלי הכניס את הדמויות הללו לסיפור כדי שיהיה יותר פיקנטי.

הערות

סיפורו של ר' לוי הוא תרגום שלי מאנגלית, מאחר שטרם מצאתי את המקור בעברית. רוני רשף 08:25, 22 ביולי 2010 (UTC)


שוב חמור וזהב.

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע מיתוס והיסטוריא

קישורים נוספים

ב