Josephus, Antiquities 14.201-208

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[201] '[ו]שיניחו ליהודים (בשנה) השנייה של חכירת המיסים כור (אחד), ולא יעביד אותם איש לשם רווחים ולא יגבה מהם מיסים אלה'.

[202] 'גאיוס קיסר אימפראטור (דיקטאטור) בשנייה קבע, שהיהודים יעלו מס ירושלים העיר, להוציא את יפו, מדי שנה, חוץ מהשנה השביעית, שהם קוראים לה שנת שבתון, הואיל ואינם אוספים את פרי העצים ואינם זורעים בה. [203] ובשנה השנייה ישלמו את המס בצידון את החלק הרביעי של הזריעה, ונוסף על כך ישלמו עוד להורקנוס ולבניו את המעשרות ששילמו גם לאבותיהם; [204] ואין רשות לשום איש, לא לפקיד ולא לממלא מקומו של פקיד, לא לפרטור ולא לליגאטוס, לגייס חיל עזר בגבולות היהודים, ולא יורשו אנשי צבא לגבות (מהם) כסף אם למחנה חורף ואם באיזה שם אחר, אלא יהיו חופשים מכל לחץ. [205] וכל רכוש, שהיה להם, או שקנו והחזיקו בו, או שחולק להם מכאן ואילך - כל זה להם יהיה. רצוננו הוא, שיפו העיר, שהיהודים החזיקו בה מקדש כשכרתו את (ברית) הידידות עם הרומאים, להם תהיה כבראשונה, והורקנוס בן אלכסנדרוס ובניו (ישלמו?) בעד העיר הזאת (מאת היושבים על הקרקע) מס הקרקע, [206] ויצוא הנמל, עשרים אלף שש מאות ששים וחמש מידות מדי שנה בצידון, להוציא את השנה השביעית, שקוראים לה שנת שבתון, שאינם חורשים ואינם אוספים בה את פרי העצים. [207] ואשר לכפרים שבמישור הגדול, שהחזיקו בהם הורקנוס ואבותיו לפנים, רצון הסנאט הוא, שהורקנוס והיהודים (יוסיפו) להחזיק בהם על פי הזכויות שהיו בידיהם גם קודם לכן. [208] והזכויות הקדומות, שהיו להם היהודים, לכוהנים הגדולים ולכוהנים אלה לגבי אלה, יעמדו בעינן, וכן זכויות היתר, שהיו להם בהחלטת העם והסנאט. אף יותר להם להנות מאותן הזכויות (באפרים?) ובלוד (וברמתים?).

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 135.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים