Josephus, Antiquities 14.213-216

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[213] 'יוליוס גאיוס פרטור פרו קונסול הרומאים לשלטונות, למועצה, לעם של פארוס, שלום. באו לפני יהודים בדלוס וכמה מהיהודים הגרים בשכנות והודיעו גם במעמד שליחיכם, שאתם מונעים אותם על פי החלטת העם מלקיים את מנהגי אבותיהם (ודיני) קודשיהם. [214] אך אין זה לרצוני, שתוחלטנה החלטות כאלה נגד ידידינו ובעלי בריתנו ושיימנע מהם לחיות לפי מנהגיהם ולנדב כסף לסעודות ציבור ולהקדשות, שהרי אין מונעים אותם מלעשות זאת אפילו ברומי. [215] כי גאיוס הפרטור הקונסולארי שלנו, שאסר בפקודתו לכנס אגודות בעיר, לא אסר אלא לאלה בלבד לאסוף כסף ולעשות סעודות משותפות. [216] כיוצא בו גם אני אוסר את שאר האגודות, ורק לאלה בלבד אני מתיר להתכנס ולסעוד לפי המנהגים והחוקים של אבותיהם. ראוי לכם אפוא, אם החלטתם החלטה כל שהיא נגד ידידנו ובעלי בריתנו, שגם אתם תבטלו אותה בגלל מנהגם הטוב וחיבתם אלינו'.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 136.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים