Josephus, Antiquities 14.223-228

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[223] והורקנוס שלח אחד מהשליחים האלה גם אל דולאבלה, שהיה אותה שעה מושל אסיה, וביקש ממנו, שיפטור את היהודים מחובת ההעבודה בצבא וירשה אותם לשמור את חוקי אבותיהם ולחיות על פיהם. על נקלה עלה בידו לזכות בכך. [224] שכן משקיבל דולאבלה את המכתב מאת הורקנוס לא התייעץ, אלא נתן פקודה לכל תושבי אסיה וכתב לאפסוס, העיר הראשונה במעלה (בערי) אסיה, על היהודים. וזה לשון המכתב:

[225] 'בימי הפריטאנים ארטמון, באחד לחודש ליניאון. דולבלה האימפראטור לשלטונות, למועצה ולעם של אפסוס, שלום. [226] אלכסנדרוס בם תיאודורוס, שליחו של הורקנוס בן אלכסנדרוס הכוהן הגדול ושליט עם היהודים, הודיעני, שבני ארצו אינם יכולים לצאת בצבא, מפני שאינם יכולים לשאת כלי זין ולהלך בימי השבתות ולא לספק לעצמם את המאכלים המקובלים (עליהם) לפי חוקי האבות הנהוגים אצלם. [227] הריני מעניק להם אפוא, כמו המושלים לפני, פטור מעבודת הצבא, ומרשה אותם לשמור את מנהגי אבותיהם בהתכנסם לעבודת הקודש והדת כמקובל עליהם לפי חוקיהם ולהרמת תרומות לקורבנות, ורצוני שתכתבו את הדברים האלה (לשאר) הערים'.

[228] את הדברים האלה נתן דולאבלה בתורה חסד לבני עמנו, לאחר ששלח אליו הורקנוס (שליח). ולוקיוס לנטולוס קונסול אמר: 'את היהודים שהם אזרחי רומי, המחזיקים בדתות היהודים ועושים אותן באפסוס, פטרתי מעבודת הצבא לפני כס המשפט מטעמי יראת שמים שלהם בשנים עשר לפני הקלאנדות של אוקטובר בימי הקונסולים לוקיוס לנטולוס וגאיוס מאקלוס.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 137.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים