Josephus, Antiquities 14.241-246

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[241] 'שלטונות אנשי לודקיה לגאיוס ראביריוס בן גאיוס הקונסול, שלום. סופוטרוס שליחו של הורקנוס הכוהן הגדול מסר לנו את מכתבך, שבו הודעת אותנו, שבאו אנשים אחדים מאת הורקנוס הכוהן הגדול של היהודים והביאו כתבים בענייני עמם, וכתוב (בהם) שיורשו לשבות שבתותיהם ולקיים שאר מנהגי הדת לפי חוקי אבותיהם [242] ושאיש לא יטיל עליהם פקודות, מפני שהם ידידנו ובעלי בריתנו ואיש לא יעשה להם עוול באפארכיה שלנו; (וכן כתוב), שכאשר התנגדו אנשי טראליס בפניך (ואמרו), שאין דעתם נוחה מן ההחלטות בדבר היהודים, פקדת, שכך יקום הדבר; (והוספת) שנתבקשת (על ידי היהודים), לכתוב גם לנו עליהם. [243] נשמענו אפוא לפקודתך וקיבלנו את המכתב שנמסר (לנו) וגנזנו אותו בגנזי המכתבים הציבוריים שלנו, וניתן דעתנו על שאר הדברים שהטלת עלינו, ולא נביא עלינו רוגז'.

[244] 'פובליוס סרוויליוס גאלבא בן פובליוס, פרוקונסול, לשלטונות, למועצה ולעם מילטוס, שלום. [245] פריטניס בן הרמס אזרחכם ניגש אלי בשעה שישבתי לדין בטראליס וסיפר לי, שהנכם מצרים ליהודים למורת דעתנו, והנכם מפריעים אותם מלשמור את השבתות ומלקיים מנהגי הקודש של אבותיהם ומלתקן את תבואותיהם כחוק הנהוג אצלם; (והוסיף), שהוא מחה על החלטה זו לפני החוקים. [246] הנני רוצה אפוא שתדעו, שלאחר ששמעתי את טענות שני הצדדים היריבים פסקתי, שאין למנוע את היהודים מלקיים את מנהגיהם'.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית, אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 138-139.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים