Josephus, Antiquities 16.160-173

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים י / מקורות ראשוניים ועתיקים J

טקסט

[160] וליהודים באסיה ו(לכל) אלה שישבו בלוביה הסמוכה לקיריני נגרמו צרות על ידי הערים (שם). אף על פי שהמלכים שקדמו העניקו להם זכויות שוות, הרי אותה שעה התעללו בהם ההלינים, עד ששללו מהם אפילו את כספי ההקדשות והזיקו להם בעניינים מיוחדים. [161] (היהודים) היו שרויים בצרה, וכשמצאו שאין קץ למעשי ההלינים, שלא היו כדרך בני אדם, שלחו שליחים אל קיסר גם בעניין זה. וקיסר נתן להם אותו שוויון זכויות (שהיה להם קודם) וכתב (על כך) לממונים על האפארכיות. הננו מביאים להלן את הפתשגן הכתב של הדברים האלה כעדות למנהג שנהגו בנו השליטים מאז ומעולם:

[162] 'קיסר סבאסטוס פונטיפקס מקסימוס בעל שלטון טריבוניקי מצווה: מאחר שעם היהודים נמצא דורש טוב (לנו) לא רק בשעה זו אלא גם בזמן שעבר, ובייחוד בימיו של אבי אימפראטור קיסר הכוהן הגדול שלהם הורקנוס (דרש טוב) לעם הרומאים, (משום כך) נראה לי ולמועצה שלי על פי שבועה ועל דעת העם הרומאי, שהיהודים [163] יקיימו את מנהגיהם לפי חוק אבותיהם, כפי שקיימו אותם בימיו של הורקנוס הכוהן הגדול לאל עליון, וקודשיהם (שלהם) לא יחוללו (וכספיהן) יועברו לירושלים ויוחזרו לשומרי הכספים, ולא יאולצו לשמש ערבים בשבתות או בערב שבת החל משעה תשיעית. [164] ואם ייתפס איש בגניבת ספרי הקודש שלהם או כספי ההקדש מבית הכנסת או מבית הוועד יהא דינו כגונב הקדשות, ונכסיו יוחרמו לאוצר הרומאים. [165] ואשר להחלטה שהוגשה לי על ידם לכבוד צדקתי שהנני נוהג בה כלפי כל הבריות ולכבוד גאיוס מארקיוס קנסורינוס, הריני גוזר (שגם היא) יחד עם פקודה זו תושם במקום המפורסם ביותר שנועד לי על ידי החבר של אסיה באנקורה. ואם יעבור איש על דבר מהדברים האמורים למעלה יתן את הדין (במידה) לא מעטה'. (כל זה) נחקק על לוח במקדש הקיסר.

[166] 'קיסר לנורבאנוס שלום. היהודים בכל מקום שהם, הרגילים לפי מנהג קדום לאסוף ולהעביר כספי הקדשות לירושלים, יעשו זאת באין מפריע'. אלה דבר קיסר.

[167] אגריפס אף הוא כתב על היהודים בזה הלשון: 'אגריפס לשלטונות, למועצה ולעם אפסוס שלום. רוצה אני שהיהודים באסיה יבצעו את המנהל ואת השמירה על כספי ההקדשות הנשלחים אל בית המקדש בירושלים לפי מנהג אבותיהם. [168] והנני רוצה שהגונבים כספי הקדש של היהודים ונמלטים אל מקומות המקלט יורדו (משם) ויוסגרו ביד היהודים על פי הדין שמורידים שודדי הקדשות. כתבתי גם אל סילאנוס האיסטראטגוס שאיש לא יכריח יהודי ליתן ערבות בשבתות'.

[169] 'מרקוס אגריפס לשלטונות, למועצה, לעם הקירנאים שלום. היהודים בקיריני, שהסבאסטוס כבר שלח עליהם (מכתב) אל פאלביוס, שהיה אותה שעה האיסטראטגוס של לוביה, ואל שאר פקידי האפארכיה, שישלחו את כספי ההקדשות לירושלים באין מפריע, כפי מנהג אבותיהם, הביאו לפני עכשיו בקשתם, שכמה דלטורין מציקים להם [170] ומפני שמונעים אותם (מלשלוח את הכסף) מתוך נימוק של מיסים שאין הם חייבים. הריני (גוזר) להחזיר את היהודים לקדמותם ולא להציק להם בשום אופן, ואם נלקחו כספי הקדשות של אי אלו ערים יחזירו הממונים על כך בפקודתי גם את (הכספים) הללו ליהודים שם'.

[171] גאיוס נורבאוס פלאקוס פרוקונסול לשלטונות אנשי סארדס ולמועצה שלום. קיסר כתב לי, שהוא גוזר, שלא למנוע מהיהודים בכל מקום שהם לאסוף כספים ולשולחם לירושלים לפי חוק אבותיהם. כתבתי לכם אפוא שתדעו, כי קיסר ואני רוצים שכך יהיה'.

[172] לא פחות מזה כתב גם הפרוקונסול יוליוס אנטוניוס: 'לשלטונות, למועצה, העם האפסיים שלום. היהודים היושבים באסיה הראוני, בשעה שישבתי בדין באפסוס באידים של פברואר, שקיסר סבאסטוס ואגריפה הרשו אותם לקיים את חוקיהם ומנהגיהם (ולאסוף) את התרומות שכל אחד מהם (מפריש) מרצונו מתוך יראת שמיים... לשם הובלתן ולנסוע באין מפריע, וביקשו שגם אני אאשר את החלטתי בפקודה [173] בדומה (לזכויות) שניתנו (להם) על ידי הסבאסטוס ואגריפס. רוצה אני אפוא שתדעו, שלפי רצונם של הסבאסטוס ואגריפה הנני מרשה אותם גם אני לקיים ולעשות כמנהג אבותיהם בלא מכשול'.

הערות

מתוך: יוסף בן מתתיהו. 1973. קדמוניות היהודים. תרגם מיוונית: אברהם שליט. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק. ע"מ 218-220.

נמצא בשימוש ב...

תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר

קישורים נוספים