Thucydides 1.13

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מקורות ראשוניים ועתיקים ת / מקורות ראשוניים ועתיקים T

טקסט

משנתחזקה יוון ואף עשתה לה עושר רב יותר ממה שהיה לה לפנים והכנסותיה גדלו, כוננו טיראניות ברוב הערים (בראשונה משלו בהן בתי-מלכות שמשפטם היה מוגדר וקובע). אז התקינה לה יוון גם צי אניות ונאחזה יותר בים. אומרים, שהקורינתים היו האשונים, שעיסוקם בענייני אניות היה דומה לזה של ימינו, וקורינתוס הייתה הראשונה בערי יוון, שנבנו בה טריאירות.[1] ונראה שאמינוקליס, בונה אניות קורינתי, בנה ארבע אניות גם לסאמים. וכשלוש מאות שנה חלפו מאז בה אמינוקליס לסאמוס ועד סופה של מלחמה זו.[2] הקדומה שבמלחמות האניות הידועות לנו הייתה בים הקורינתים לקרקירים, וכמאתיים ושישים שנה חלפו ממלחמה זו ועד אותו הזמן עצמו.

קורינתוס, מיושבת על המיצר, הייתה מאז ומעולם עיר רוכלת. כי לפנים היו היוונים משתמשים בדרך היבשה יותר מבדרך הים; ואלה שבפנים הפלופניס ואלו שמחוצה לה היו באים במגע זה עם זה דרך ארצם של הקורינתים, וכך עשו להם הקורינתים עושר רב, כפי שמעידים עליהם הפייטנים הקדמונים, שכן הן קוראים לארץ זו בשם 'העשירה'.

משהרבו היוונים לפרוש בים, רכשו להם הקורינתים אניות וביערו את הלסטים; והואיל וסיפקו שוק לסחר היבשה והים כאחד, האדירו את עירם בהכנסותיהם הגדולות...

הערות

לקוח מתוך: תוקידידיס. 1959. תולדות מלחמות הפילופוניס. תרגם מהיוונית: א. א. הלוי. ירושלים: מוסד ביאליק. ע"מ 9-10.

  1. אוניות מלחמה בעלות שלוש שורות של משוטים (זו למעלה מזו). סביר מאוד להניח שהיתרון הטכנולוגי בשיט הימי, שהשיגה קורינתוס, שיחק תפקיד משמעותי בהפיכתה למעצמת מסחר ימית. לכל הפחות הוא סיפק לה יתרון זמני על יריבותיה, יתרון חשוב בהקמת מושבות והגעה לשווקים רחוקים.
  2. המלחמה הפלופונסית.

נמצא בשימוש ב...

אייל מאיר הגיאופוליטיקה של יוון הקלאסית

אייל מאיר תשע ב מיתוס והיסטוריא עבודה מסכמת

קישורים נוספים

נמצא בספריית אוניברסיטת חיפה: PA4456.H3H25