Van Gemeren 1981

מתוך Amitay.haifa.ac.il
קפיצה אל:ניווט, חיפוש

מחקר מודרני ו / מחקר מודרני V

Van Gemeren, Willem A. “The Sons of God in Genesis 6:1-4.” Westminster Theological Journal 43 (1981): 320-348.

סיכומים

(עמ' 320) מדוע התיאולוגיא שבה יש מקום לבריאה, לנסים וללידתו הפלאית של ישוע מעדיפה הסבר הגיוני לבראשית ו' 1-4? סופרים אוונגליסטים העדיפו, במקום נישואים בין מלאכים\שדים את הפרשנות בה בני האלוהים הם השתים ובנות האדם הן מצאצאי קין או תוצאה של נישואין בין שני המעמדות הללו. מדוע העדיפו אוונגליסטים לפרש את הסיפור כנישואים בין בני אדם?

(עמ' 321) ישוע אמר שמלאכים לא נישאים (מתיו 22.30:”כי בתקומה לא יבעלו ולא תבעלנה כי אם יהיו כמלאכי אל בשמיים”) ומכאן הפרשנות האנושית של סיפור בני האלוהים ובנות האדם בבראשית ו'.

לא מצוין החטא של בני האלוהים והקשר של ארבעת הפסוקים למבול לא ברור.

(עמ' 322) 1. בראשית ו' 1-4 ומיתולוגיא

יש מיתוס חתי דומה* בו אל נישא לבת אדם כדי להשיב את איבריו שאבדו בקרב. בכתיבה הביקורתית, ההסבר לסיפור בבראשית ו' 1-4 הוא שייר של סיפור מיתי עתיק שבו אלים אוכלים, שותים, משתכרים, ישנים ומתרבים. במיתוס זה קיים מוטיב האל הזכר שנישא לבת אדם כדי להשתמש בצאצאים למטרותיו האישיות. האם זו (בראשית ו' 1-4) צורה מקוצרת של מיתוס כנעני? האם מטרת הסיפור להסביר את מקור הנפילים הגיבורים?

(עמ' 323) יש הסכמה גורפת (כמעט) במחקר שזו אכן מטרת הסיפור, להסביר את מקור הנפילים הפלשטינים (הפלישתים?) ולחבר בין סיפור המבול ללקח מוסרי.

(עמ' 326) הערה 15: ייתכן שבנות האדם הן בכלל משושלת שת, אלה המתוארות בבראשית ה' שוב ושוב (“ויולד בנים ובנות”).

(עמ' 331) נוח ובניו היו משושלת שת. אפשר לקרוא את בראשית ו' 1 כסיכום של פרקים ד' ו-ה', במיוחד פרק ה' בו מצוין ומודגש שוב ושוב שהיו בנות בשושלת שת. ייתכן שהייתה עלייה בלידת בנות ופוליגמיא היתה החטא שבוצע.

(עמ' 332) אך לא נאמר לאיזו שושלת שייכות בנות האדם בבראשית ו', אם הן משושלת שת נשללת האפשרות בה בני האלוהים היו משושלת שת ובנות האדם משושלת קין (בראשית ד').למעשה, קשה להגביל את הגניאולוגיא של בנות האדם (עמ' 333) לשת או קין, משום שהן בנות האדם.

בני האלוהים כשתים

(עמ' 334) התזות העיקריות:

החלוקה לבנות האדם ובני האלוהים נובעת מהמשפחה האנושית.

הגניאולוגיות הניתנות בבראשית ד' (משפחת קין) ובבראשית ה' (משפחת שת) מספקות את הרקע להבדלה בין בנות האדם לבני האלוהים בבראשית ו'.

הביטוי בני האלוהים גם תקף לבני אדם ובמיוחד למשפחה האלוהית של שת.

כתבי הקודש לא מספקים מידע על התפקוד המיני של מלאכים ושדים.

הביטוי "וייקחו להם נשים" הוא הביטוי העברי לנישואין ורק בקושי יכול להתייחס למערכת יחסים לא טבעית.


הנפילים הם לא בהכרח צאצאי בני האדם ובנות האלוהים.


לפי שחזור האירועים הזה, בני האלוהים היו אנשים מצאצאי שת וחטאם היה נישואין לנשים מזרע קין. זאת ועוד, הביטוי "וייקחו להן נשים מכל אשר בחרו" נחשב לרמז לריבוי נשים. כלומר, השתים חטאו משום שנישאו מחוץ למשפחה האלוהית ולנשים רבות רק משום שהן היו מושכות. (עמ' 335) נישואין אלה סיכנו את טהרת השושלת האנושית והם גם הסבר להתדרדרות המוסרית בתקופת נוח.

מהמאה השלישית לספירה (יוליוס אפריקנוס) ובמיוחד בקרב הכנסייה הסורית, השתים זוהו עם בני האלוהים. קלוין טען שבני האלוהים נהנו מייחוס לאל בגלל בחירה נצחית**.

הניגוד הוא בין בני האלוהים ובנות האדם, לכן בנות האדם מסמלות את כל הנשים מצאצאי אדם ולא רק מקין.

(עמ' 336) אין זיהוי מלא בין השתים לבני האלוהים.

(עמ' 342) קסוטו טען שבני האלוהים היו יצורים שמימיים בהכרח***.

(עמ' 344) הצעות: אין קשר בין הפסקא ומיתולוגיא פגאנית. השינוי בזיהוי בין בני האלוהים כשתים לבני האלוהים כאנשים השייכים למעמד האל היה תמיכה לפרשנות המיתולוגית.

(עמ' 345) יש צורך לחקור מחדש את הפרשנות המלאכית העתיקה שהייתה מקובלת במאות הראשונות של הנצרות על ידי אבות הכנסייה****.


הערות

* המיתוס החתי: W. Beyerlin, ed. Near Eastern Religious Texts Relating to the Old Testament (Philadelphia: Westminster Press, 1978), D III, 5, p. 158.

** Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), p. 238.

*** Cassuto, "The Episode," p. 19

**** J. N. D. Kelly, A Commentary on the Epistles of Peter and of Jude (New York: Harper & Row, 1969) provides references to the works of Justin, Irenaeus, Tertullian, Clement of Alexandria (p. 256). Poulet, op. cit., p. 296.

נמצא בשימוש ב...

אלכסנדר בבבלי תמיד

רוני רשף תשע ב סדנא למיומנויות מחקר - מטלה מסכמת

קישורים נוספים

קישור למאמר